1.5 miljoen euro voor verzakte woningen wijk Middenveld

Plan van aanpak afhandeling schades en situatie wijk Middenveld

RODEN – Vorig jaar ontving de gemeente diverse schademeldingen aan woningen uit de wijk Middenveld. Dit varieerde van enkele kleine scheurtjes in woningen/gebouwen tot twee onbewoonbaar verklaarde woningen. Inmiddels is bekend dat de schades grotendeels zijn ontstaan als gevolg van rioolwerkzaamheden. De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld om de ontstane situatie af te handelen.

Plan van aanpak met 6 actieprogramma’s

Burgemeester Smid:” De afgelopen periode is hard gewerkt aan de uitvoering van een plan van aanpak. Met behulp van de 6 actieprogramma’s wil het college de ontstane situatie afhandelen, onder de coördinatie van wethouder Kosters. We hebben het dan over de schade afhandeling, en zaken op juridisch, financieel en verzekeringstechnisch gebied. Deze onderwerpen zijn bij de verschillende collegeleden belegd. Dit geldt ook voor de werkwijze van de gemeente en organisatorische aspecten. In de komende periode gaat het college ook nog aan de gang met de bodembeweging. Calamiteiten kun je in de toekomst voorkomen, maar niet uitsluiten.”

Netjes oplossen voor inwoners

Tijdens de bijeenkomst op 11 februari voor de wijk heeft de burgemeester aangekondigd dat de gemeente de schades netjes wilde oplossen. Dit betekent onder andere dat we de bewoners niet lastig wilden vallen met de juridische afhandeling tussen verzekeraar en gemeente. Alle bewoners uit de wijk Middenveld, die een schadeclaim hadden ingediend bij de gemeente, hebben voor 15 juni bericht gehad van de schade-expert van onze verzekeringsmaatschappij. De inwoners zijn daar op dit moment zelf mee in gesprek.

1,5 miljoen gereserveerd voor schade

De gemeenteraad een bedrag van 1,5 miljoen gereserveerd. Uiteraard wil de gemeente op haar beurt een zo groot mogelijk deel van de kosten voor de schade bij de verzekering declareren. De gesprekken hierover met de verzekeringsmaatschappij zijn in volle gang.

Peilbuizennetwerk voor unieke kwetsbare bodem

De gemeente Noordenveld heeft te maken met een unieke bodemsituatie. Door de kwetsbare bodem, een zogenoemde zettingsgevoelige bodem, kunnen er risico’s zijn bij werkzaamheden. Het evenwicht tussen bebouwing, infrastructuur en bodem kan verstoord raken. CRUX Engineering BV adviseert de gemeente hierover. In het begin zijn diverse rioleringswerkzaamheden stilgelegd. In die periode is onder regie van CRUX Engineering BV de lekkage in de riolering in de Oudgenoegstraat aangepakt. Op dit moment legt de gemeente een peilbuizennetwerk aan om het grondwaterpeil beter in de gaten te kunnen houden.

Bouwprotocol voor gemeente

CRUX Engineering heeft de gemeente op het spoor gezet van een bouwprotocol. Hierin staat hoe in Noordenveld in het vervolg grond- en bouwwerkzaamheden moeten worden aangepakt. De relatie tussen de unieke bodemsituatie en het werken met een bouwprotocol is voor een gemeente van deze omvang een enorme klus. Een klus waar de gemeente Noordenveld met de relatief kleine omvang voorop loopt ten opzichte van andere gemeenten met dezelfde omvang. Op dit moment geldt het bouwprotocol al voor de werkzaamheden van de gemeente zelf.

Betere aanpak stroomlijning werkprocessen

Om te verantwoorden “hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan” en “welke maatregelen er in de toekomst genomen worden om herhaling te voorkomen, heeft het college Adviesbureau KPlusV opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Naar aanleiding van hun adviezen en aanbevelingen is een plan van aanpak geschreven. Hierin staan concrete acties hoe in het vervolg om te gaan met organisatorische processen rondom grondwerkzaamheden. Op organisatorisch vlak was de gemeente al bezig het projectmatig werken in te voeren. Diverse medewerkers zijn hiervoor inmiddels getraind en deze methodiek wordt nu versneld opgepakt. Verder wordt gewerkt aan een handboek dat in 2019 gereed is. Dit moet leiden tot een betere integrale aanpak en stroomlijning van processen.

Informatie uitwisseling en steun overheden

Het college wil meer onderzoek doen naar hoe groot de problemen van bodemdaling in Noordenveld zijn. Op basis van eigen informatie en landelijke ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling en droogte wil het college inzicht krijgen hoe de gesteldheid van de bodem van de hele gemeente is. Ook onderzoekt het college hoe de informatie van en met het Waterschap beter is uit te wisselen.

Ondersteuning inwoners

En verder neemt/ heeft de gemeente maatregelen genomen om de inwoners te ondersteunen. Zo organiseert de gemeente een Informatieavond van het KCAF, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek; gaat de gemeente zich aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel; oriënteert het college zich op subsidieregelingen voor inwoners; komt er een gemeentelijk aanspreekpunt en gaat het college op zoek naar steun bij andere overheden zoals het Waterschap, de provincie en het rijk.