Westerkwarier regageert op onduidelijkheden rond inzameling afval

WESTERKWARTIER – De wijzigingen die per januari dit jaar zijn doorgevoerd in de inzameling van het afval hebben voor onduidelijkheid en vele reacties, met name vanuit de voormalige gemeente Leek, gezorgd. Met ingang van het nieuwe jaar zijn de routes die de auto’s van de reinigingsdienst en milieuboer rijden gewijzigd. De veranderingen zijn het grootst in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag) en de voormalige gemeente Leek. Omdat de voor 2020 benodigde contracten pas in een laat stadium afgesloten konden worden is de communicatie hierover summier geweest. Om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen wordt in dit bericht het een en ander uitgelegd.

Harmonisatie inzameling afvalstromen

In het eerste jaar na de herindeling is de inzameling van het afval onveranderd gebleven. In de loop van het jaar 2019 is wel gestart met het harmoniseren van de inzameling van afvalstromen in het gehele Westerkwartier zodat overal op dezelfde manier afval wordt ingezameld. Deze harmonisatie betekende ook dat er nieuwe contracten afgesloten moesten worden. Per 1 januari 2020 verzorgt Renewi de inzameling van rest- en gft afval en wordt de inzameling van de bron gescheiden stromen door de milieuboer uitgevoerd door het bedrijf HRM.

Vastrecht afvalstoffenheffing

In het kader van de harmonisatie en het eindigen van de inzamelcontracten, is de inzameling van het afval aanbesteed. Het contract voor de inzameling van rest- en gft afval is gegund aan Renewi. Voor de inzameling van de brongescheiden stromen is een overgangsjaar voor 2020 met HRM afgesloten. Deze aanbesteding loopt nog en wat de definitieve effecten zijn is nog onduidelijk. De aanbesteding heeft er mede voor gezorgd dat het tarief is gestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de prijzen van de grondstoffen (oud papier, textiel) al sinds langere tijd onder druk stond. Een andere reden voor het stijgen van de afvalstoffenheffing heeft te maken met het feit dat de tarieven bij de voormalige Westerkwartiergemeenten onder druk stonden en niet kostendekkend waren.

Variabel tarief afvalstoffenheffing

In 2020 is het gedifferentieerde tarief geïntroduceerd. Door middel van sorteerproeven is geconstateerd dat er nog veel groenafval in de grijze container verdwijnt. Dit is zonde, omdat dit als restafval wordt afgevoerd en minder goed gecomposteerd en vergist kan worden. Voor iedere kilo gft die de inwoner per 1 januari 2020 aflevert wordt € 0,25 betaald, dit bedrag is gedaald t.o.v. vorig jaar. Voor het restafval moet meer betaald worden en dit bedraagt € 0,45 per kilo.

Gebied Middag

Vooral voor de inwoners van het gebied Middag, voorheen onderdeel van de gemeente Winsum zijn de veranderingen het grootst. De inwoners van Middag kunnen per 1 januari ook hun afval brongescheiden (afval aanbieden aan de milieuboer) aanbieden. De inwoners hebben hierover eind 2019 een brief ontvangen, waarin de wijzigingen aangegeven werden. Ook waren er een aantal milieuzakken en een kledingzak bijgevoegd. Aanvullend heeft de gemeente een flyer over de afvalinzameling gemaakt om antwoord te geven op de vragen die leven. Deze flyer wordt op korte termijn huis- aan huis bezorgd in het gebied Middag.

Voormalige gemeente Leek

Voor de inwoners van de voormalige gemeente Leek is er ook een wijziging opgetreden. Voorheen werd hier d.m.v. het totaalconcept (rest- en gft afval en de brongescheiden stromen in één route)  ingezameld en dat is per 1 januari niet meer het geval. Er zijn nu net als in de rest van het Westerkwartier twee inzamelaars, een voor het rest- en gftafval en een voor de bron gescheiden stromen. Dit betekent dat de inwoners van de voormalige gemeente Leek, net als de inwoners van de voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn, het afval op verschillende dagen moeten aanbieden. De meest actuele informatie staat vermeld in de afvalkalender. Op verzoek kunt u een uitdraai aanvragen. Voor  meerdere adressen in Leek en Tolbert leverde de overgang problemen op, omdat in de overgang tussen de oude en nieuwe inzamelaar een aantal feestdagen zat, waardoor het restafval een langere periode niet werd ingezameld. Deze inwoners zijn aangeschreven en hier is eenmalig op 6 januari een extra inzamelronde voor gereden.

Voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn

Voor de inwoners van de voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn verandert er weinig, omdat de huidige inzameling als basis diende voor de rest van het Westerkwartier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Duurzaam

De inzameling van rest- en gft afval wordt verduurzaamd, er zijn inmiddels twee voertuigen op groen gas besteld door Renewi. Deze lossen halverwege dit jaar twee vrachtwagens op diesel af. Gedurende de looptijd van het contract rest- en gft afval inzameling wordt onderzocht of de resterende voertuigen vervangen kunnen worden door voertuigen op waterstof.