‘Afgang en revanche in Raad Noordenveld’

Druk druk druk. Stoelen moesten worden aangesleept in de Raadzaal, woensdag tijden een overvolle raadsagenda. Er waren nogal wat Langeloers voor hun Dorpshuis. Ook waren er een 10tal cursisten, die een certificaat in ontvangst mochten nemen. Na een aantal lessen kregen  ze uit handen van burgemeester Klaas Smid hun certificaten ‘Politiek Actief’ worden(..). Ook waren er veel betrokkenen, die door hun aanwezigheid blijk wilden geven van hun betrokkenheid met het Landgoed Mensinge. De laatsten waren opgetrommeld door het bestuur van de Stichting, die samen met manager Ids Dijkstra af waren getreden. Het zou weer op de agenda van de raad staan. Het werd voor deze aanwezigen, met hoge verwachtingen opgetrommelden, een grote teleurstelling. Op de agenda stonden een aangevraagde interpellatie door Henk Koekoek, namens LGN. Interpellatie is een duur woord voor vragen stellen… Echter, toen deze vragen aan de orde kwamen, bleek alles al bij voorbaat beantwoord… Alex Wekema bleek die bewuste dag alles van belang al geregeld te hebben… Er was een interimmanager benoemd te zijn,  Nina Hiddema, die het werk met spoed ter hand zou nemen. Het bestuur zou speciaal nog een paar weken aanblijven om de overdracht van taken soepel te laten verlopen. Alex Wekema (wethouder PvdA) zei dat  in het begin tijdens de mededelingen. Bovendien deelde Mirjan Postma van de afdeling communicatie een persbericht uit waar dat nog eens in stond. Ik bleek de enige van het journaille te zijn. De rest wist niet, dat de vergadering die avond om half acht begon… Nu was het verder voor wethouder Alex een koud kunstje de vragen van Henk Koekoek te beantwoorden. Kort en duidelijk zei Henk, ten overvloede. Alex kon niet nalaten en nog even aan te herinneren dat de LGN voor de collegemaatregelen over Mensinge had gestemd. Vroeg Henk dan nog naar de bekende weg, dan merkte Alex koeltjes op dat hij dat al meegedeeld had… Tineke Nieboer besloot haar fractievoorzitter te ondersteunen. Op de bekende manier, zoekend naar passende termen, geen moeite doend haar emoties te beheersen. ‘Meneer Wekema… het stelt mij teleur wat U gaat doen… Mensinge zit in een heikele situatie(..) Ze oogstte nog applaus ook van betrokkenen op de publieke tribune… Dat was het. Veel gezoem… waarom daar een met veel tamtam opgeklopte ‘interpellatie aan te pas moest komen bleef een raadsel. Waarom deze beheerders van cultuurgoed toch altijd weer het straatje van LGN moeten betreden blijft een merkwaardig verschijnsel… Het bleek weer een doodlopend straatje… Een afgang voor ‘interpellant’ Henk Koekoek… Later kreeg hij ook zijn revanche… later op de avond.

Ook in eerste instantie overkwam dat de net van vakantie teruggekeerde wethouder Jos Huizinga(CDA)… Weliswaar redde hij zich keurig met de Jaarstukken een punt eerder. Geen wonder, als je zo’n begroting kunt overleggen! Nee het punt ‘Natuurlijk Samen Doen’ ging uiteindelijk de prullenbak in. Onder de kop ‘Aandachtspunten(..)’ werd een hele bak bagger met het bekende jargon aan container begrippen over de raad uitgestort. Ze konden er geen touw aan vastknopen. Ja het ging over ‘herstructurering in het Sociaal Domein’. dat moet waarschijnlijk gelezen worden dat in de hulp aan hulpbehoevenden gesneden moet worden… Raadsleden zijn soms ook gewone mensen. Ze begrepen er geen snars van. Tineke Nieboer, normaal niet vies van doorwrochte zinnen, vroeg nu om Jip en Janneke taal. Nee Jos moest het hele epistel in opdracht van vrijwel de hele raad meenemen en over laten schrijven… Een afgang… maar ook hij zou zich met het laatste punt op de agenda volkomen revancheren. 

Het betrof de mogelijk van Legesvrijstelling bij eventuele Zonneparken. Een initiatiefvoorstel van Groen Links. Het heeft een jaar geduurd dat het op de agenda stond. Indieners Jan Klinkenberg en Tineke Veldhuis namens GL hadden wat beteuterd geconstateerd dat B en W na lang aarzelen een negatief advies hadden opgesteld. Dat na zo’n tijd en ook gezien de ‘groene, duurzame’ inhoud… De raadsleden, zo bleek al snel trokken in meerderheid al vroeg de kant van de indieners.
Anderen zagen, zo werd het genoemd… ‘Beren op het Pad’… Jos Huizinga had al snel door welke kant het opging. Hij besloot zich ‘neutraal’ op te stellen… Een gouden greep! ‘ U raad… U bent aan zet. Formuleert U maar hoe U dit wilt oplossen. Nou daar had de raad deze keer wel oren naar. Een boeiend debat ontspon zich. Als men te veel afdwaalde kwam Henk Koekoek… ‘Stop… We moeten het niet onnodig ingewikkeld maken. Het gaat om de bouw van zonnepanelen. Een goede zaak, dat vind iedereen. Kunst is het simpel te houden’. Andere raadsleden zetten ook hun beste beentje voor. Op de late avond… het was al na elfen… liet men later nog eens zien, dat politiek debat ook zijn leuke kanten heeft. Besloten werd dat GL het voorstel herformuleerde, nog wat nieuwe elementen toevoegde die uit de debatten naar voren kwamen.

Enige nadeel was, dat door het late uur de tribunes al weer waren leeggestroomd. de gecertificeerde cursisten Politiek actief, hadden van dit punt veel kunnen opsteken… Zo zie je maar weer. Tot het laatste moment blijven loont. Vind U het gek, dat ik dat altijd doe? Niet alleen voor U! ‘k Geniet er zelf ook van!