Bedrijventerrein Peize: hogere grenswaarde Wet geluidshinder

PEIZE – Eind april van dit jaar is besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein Peize. Tegelijk is ook ingestemd met het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidshinder ten behoeve van dit bestemmingsplan. Beide besluiten zijn in mei gedurende zes weken ter inzage gelegd waarbij de mogelijkheid werd geboden zienswijzen in te dienen. Hier is geen gebruik van gemaakt. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Peize is een actualisatie van de bestaande situatie. Nieuwe ontwikkelingen, anders dan op basis van de geldende bestemmingsplannen, zijn hierin niet opgenomen. Tussen de percelen Havenstraat 7 en 9 is een strook gelegen waarop parkeerplaatsen, groen en ondergronds gas- en rioolleidingen zijn gerealiseerd. In het geldende bestemmingsplan was deze strook inmiddels een bedrijfsbestemming aangegeven terwijl het ontwerpbestemmingsplan de strook als groen had aangemerkt. Bij nader inzien doet deze groenbestemming geen recht aan de feitelijke bestemming. De gemeente stelt dan ook voor om de strook wederom deel te laten zijn van de bedrijfsbestemming. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de gebruiksmogelijkheden van de strook ter plaatse maar doet meer recht aan de feitelijke situatie. Aan de Steiger zijn nog drie bouwkavels ten behoeve van wonen/werken. De hierop te realiseren bedrijfswoningen worden met de voorgevel naar de Groningerweg gesitueerd. Vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de Groningerweg, zal de geluidsbelasting op de gevels van deze toekomstige woningen hoger dan de toegestane 48 dB zijn. Uit akoestisch onderzoek ter plaatse is gebleken dat deze waarde met 3dB zal worden overschreden. Daarom zal bij de realisatie van de woningen een geluidsniveau in de woningen van ten hoogste 33dB worden aangehouden. De gemeente stelt voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor de nieuwbouwlocaties aan de Groningerweg op 51 dB te stellen.