Begroting Noordenveld: gemiddelde stijging woonlasten 2.5 %, géén sporthal bij Ronerborg, lager onderhoudsniveau openbare ruimte

NOORDENVELD – Het college van B&W is erin geslaagd een sluitende begroting 2021 aan te bieden aan de gemeenteraad. Een behoorlijke uitdaging, aangezien er ruim 2 miljoen euro bespaard moest worden. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij was om de inwoners centraal te stellen en te zorgen dat de besparingen zo min mogelijk voor hun rekening zou komen.

“De afgelopen maanden is hard gewerkt de begroting sluitend te krijgen. Ik ben trots dat dat gelukt is, zeker omdat wij de voorzieningen voor onze inwoners in stand kunnen houden. Daar staat echter wel tegenover dat wij de keuze hebben moeten maken de lokale (woon)lasten licht te laten stijgen”, aldus wethouder financiën Alex Wekema.

Verandering in lokale (woon)lasten

De rioolheffing wordt in 2021 € 20,- lager per huishouden, de afvalstoffenheffing wordt  € 10,- hoger en de onroerendzaakbelasting stijgt met 7,5%. Dit betekent dat de lokale (woon)lasten volgend jaar met gemiddeld 2,5% stijgen per huishouden. Ter verduidelijking: een huishouden met een woning met een WOZ-waarde van € 250.000 betaalt volgend jaar ongeveer € 10,- meer aan lokale lasten. Een huishouden met een woning met een WOZ-waarde van € 400.000 € 26,- meer.

Besparingen

Om de begroting sluitend te krijgen, stelt het college aanvullend op de lokale lastenverhoging een aantal besparingen voor. Voorbeelden hiervan zijn: het naar beneden bijstellen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, stoppen met de aanjaagfunctie van het project ‘Op fietse’ en het vooralsnog niet realiseren van gymzaal Ronerborg in Roden. Vanuit het Integraal Sportaccommodatieplan wordt in 2021 alleen in Peize geïnvesteerd.

Financiële zorgen blijven

Ondanks de sluitende begroting voor 2021 is de financiële positie van de gemeente Noordenveld nog steeds zorgelijk. Wethouder Alex Wekema: “Wij zitten financieel nog steeds in een onzekere en moeilijke tijd. De middelen die wij ontvangen van het Rijk zijn en blijven flink ontoereikend. Vooral binnen het sociaal domein voelen wij deze pijn. Hier kampen wij nog steeds met tekorten. Bij blijvende tekorten moeten er uiteindelijk keuzes worden gemaakt voor wat betreft het voorzieningenniveau in onze gemeente. Daarnaast duurt de coronacrisis voort en ook dat brengt veel financiële onzekerheid met zich mee. Wij zijn blij deze sluitende begroting aan te kunnen bieden, maar de zorgen over onze financiële toekomst blijven.”

Begrotingsvergadering

Op maandag 9 november a.s. vergadert de gemeenteraad over de begroting 2021.pdfProgrammabegroting 2021 gemeente Noordenveld (PDF, 8.03 MB)