Bert Vos

Tolbert mmh Bert Vos

De Man met de hamer (voor 14.04.15)

Functie: Voorzitter Platform Gehandicapten Leek

“Toen ik in 2013 definitief werd afgekeurd vanwege mijn slechtziendheid – ik heb momenteel nog slechts zes procent zicht – heb ik me met volle inzet aan het Platform Gehandicapten Leek gewijd. Want het is noodzakelijk dat de maatschappij met de vaak niet door haar onderkende problematiek van deze grote groep wordt geconfronteerd. Sedert kort ben ik voorzitter van het dagelijks bestuur, dat uit zes personen bestaat – allen met een specifieke lichamelijke handicap. Ook mijn echtgenote, Elly Dragstra, zit in dit bestuur. Zij heeft een andere lichamelijke handicap dan ik maar geen visuele beperking, wat voor mij dan weer handig is. We steunen elkaar en vullen elkaar aan. Maar ter zake.

De doelstelling van het Platform Gehandicapten Leek is, om burgemeester en wethouders van deze gemeente gevraagd maar ook ongevraagd te adviseren waar het gaat om andere dan reguliere oplossingen voor mensen met een lichamelijke beperking. En die behartiging is heel breed: Dat kan beleidsmatig zijn zoals vervoer en hulpmiddelen, maar ook bij de inrichting of herinrichting van voetpaden, wegen en openbare ruimten. Verder onderzoeken wij de toegankelijkheid en de uitgangen van openbare gebouwen. Waar nodig volgen wij daarvoor cursussen, geven we voorlichting in zo breed mogelijke zin en we proberen ook winkels, bedrijven en horeca te motiveren om rekening te houden met mensen met een beperking. Ons platform komt regelmatig bijeen, daar is ook altijd een ambtenaar van de gemeente en een notulist bij aanwezig. De contacten met de gemeente kan ik zonder meer goed noemen. De gemeente heeft doorgaans veel begrip voor onze problematiek en de daaraan gekoppelde wensen. En ze doen daar dan vaak ook wat aan! Wat niet wegneemt dat er, ook bij het publiek, nog veel onkunde en dus onbegrip voor onze beperktheden bestaat. Daar willen we echter continu wat aan doen. Zo blijven we bijvoorbeeld alert op een ook voor mensen met een beperking goede bereikbaarheid van het centrum van Leek en heeft het Openbaar Vervoer eveneens onze permanente aandacht. Ons Platform, dat wil ik hier toch nog even extra benadrukken, zet zich in voor de gehele gemeente Leek, inclusief de buitendorpen. Onze website www.platformgehandicaptenleek.nl geeft u veel informatie. En wie ons persoonlijk wil spreken kan contact opnemen met onze secretaris, mevrouw E. Bolt, telefoon 06-12875145.”