Bestuursovereenkomst ‘Nei Naoberschap’

Roden presentatie wethouders

‘Grote veranderingen zullen het nodige vragen’

NOORDENVELD – De fracties van Gemeentebelangen, PvdA, CDA en ChristenUnie in Noordenveld hebben een bestuursovereenkomst gesloten voor de periode 2014-2018. De overeenkomst luistert naar de titel ‘Nei Naoberschap’. De leidende kernwaarden voor Noordenveld blijven ook de komende jaren leefbaar, groen, duurzaam, ondernemend en transparant. Ook de vier wethouders- Henk Kosters, Reint Jan Auwema, Alex Wekema en Gerrit Alssema- hebben de portefeuilles verdeeld. Donderdagmiddag werd de bestuursovereenkomst gepresenteerd.

‘De komende jaren’, zo lieten de vier wethouders donderdag eensgezind weten, ‘ staat de gemeente Noordenveld, en dan bedoelen we inwoners en het gemeentebestuur, voor grote uitdagingen. Het Rijk en de provincie dragen taken over aan de gemeenten, waarmee grote bedragen gemoeid zijn, maar waarin ook grote verantwoordelijkheden bij de gemeenten zullen worden neergelegd. Die overdracht gaat gepaard met bezuinigingen waarvoor de gemeente oplossingen dient te vinden. En dat naast de algemene bezuinigingen die als het gevolg van de economische crisis in de afgelopen jaren de gemeenten treffen. De overeenkomst bevat dan ook geen plannen die structureel meer geld gaan kosten en geeft richtinggevende uitspraken over eventuele bezuinigingen. Dat laatste in de wetenschap dat er op dit moment nog veel onzekerheden rond de financiële middelen zijn.’

Noordenveld moet een gemeente zijn waar zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun bijdrage leveren. ‘ Wij vertrouwen op de kracht van de samenleving. Een samenleving waarin mensen samen het verschil willen en kunnen maken. Dat vraagt om een overheid die ruimte geeft, in gesprek gaat met mensen en een beroep doet op hun verantwoordelijkheid, voor zichzelf en anderen. Dat betekent dat ook de overheid zoekt naar nieuwe wegen om daarmee om te gaan. Ook de medewerkers van de gemeente kunnen bijdragen aan die verandering. Dat kan er toe leiden dat het gevoel voor de omgeving waarin de gemeente actief is, vergroot wordt en dat meedenken met en met mogelijk maken van initiatieven vanzelfsprekend wordt. Veranderen zoals ons dat voor ogen staat, doe je samen, met respect voor elkaar opvattingen en verantwoordelijkheden. En vanuit de gedachte dat niemand de wijsheid in pacht heeft en dat ieders bijdrage wordt gewaardeerd. De titel ‘Nei Naoberschap’ heeft daarmee te maken. De veranderingen in onze samenleving vragen nieuwe vormen van betrokkenheid waarin we verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen opnieuw vorm geven. Een nieuwe vorm van naoberschap dus.’

Opvallende zaken in het beleidsakkoord? Mwah. Noordenveld zoekt bij samenwerking vooral naar gebieden en gemeenten die bij Noordenveld aansluiten qua karakter, provinciale grenzen zijn daarbij niet leidend. Het behoud van vier brandweerposten is het uitgangspunt en ook de komende jaren is er voor coffeeshops en gokhallen geen plek in Noordenveld. Voorts zal de invulling van bedrijventerrein Haarveld nader onder de loep genomen worden en gratis parkeren blijft gehandhaafd. Ook het behoud van de vier zwembaden in de gemeente heeft prioriteit en de mogelijkheden voor meervoudig gebruik van sportaccommodaties worden onderzocht en gestimuleerd. Voor het nieuwe ‘kabinet’ is het behoud van het culturele erfgoed aan de Brink in Roden uitgangspunt. Daarvoor zal een lange termijn visie worden opgesteld. Ook de komende jaren zal de plaatsing van Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO worden ondersteund. In het akkoord wordt verder aangegeven dat de Participatiewet zorgvuldig ingevoerd gaat worden en ook de voedsel- en kledingbank en de Stichting Over-Leven kunnen blijven rekenen op voortzetting van de huidige gemeentelijke ondersteuning. Het Oosterveld in Norg zal gefaseerd ontwikkeld worden en de OZB wordt in principe niet meer dan trendmatig verhoogd. Voor de Albertsbaan in Roden is het beschikbare bedrag vierenhalve ton. Aangevuld met 50.000 euro uit het Ondernemersfonds kan daarmee het plein in 2014 worden aangepakt. Mochten er daarna nog plannen komen voor verdere verbetering dan zullen daarvoor externe middelen moeten worden gevonden, in principe zonder aanvullend geld van de gemeente. Fasering mag geen hypotheek op de middelen van de gemeente worden.

De portefeuilleverdeling

Burgemeester Hans van der Laan
wettelijke taken, openbare orde en veiligheid, algemeen bestuurlijk zaken, integraal veiligheidsbeleid, bestuurlijke organisatie, burgerzaken, personeelszaken, interne organisatie, voorlichting en pr, Veenhuizen, overdracht rijkseigendommen, coördinatie handhaving en economische zaken (exclusief arbeidsmarktbeleid)

Wethouder Henk Kosters
ruimtelijke ordening, grondexploitatie en gebiedsontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, bouwvergunningen, handhaving bouwvergunningen, monumenten, herinrichting Roden-Norg, herinrichting Peize, investeringsbudget landelijk gebied, regiovisie, landbouw, gemeentelijke eigendommen, afvalverwijdering, riolering en waterzuivering, milieubeleid en beheer, milieuvergunningen en meldingen, water, bodem, landschapsbeleidsplan, natuurontwikkeling, IVN en handhaving milieu.

Wethouder Gerrit Alssema
informatisering, centrale inkoop, communicatie, integratie wonen, zorg en welzijn, WMO, Sociaal Cultureel werk senioren, WiN, vluchtelingen en minderheden, volksgezondheid, GGD, financiën en belastingen, planning en controle cyclus, sportaccommodaties, Brinkhof en multifunctionele accommodaties, openluchtbaden, groene sportvelden en terreinen, gemeentelijke eigendommen (administratief), schoonmaak en bestuurlijke vernieuwing.

Wethouder Alex Wekema
arbeidsmarktbeleid, sociale zaken, minimabeleid, ISD, Novatec en Novawork, CWI, lokaal en openbaar onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, leerplicht, jeugdbeleid en jongerenwerk, JGZ, GGD, IHP, volwassenenonderwijs, GOA, sociaal wijkbeheer, openbare bibliotheek, museumbeleid, monumenten (culturele aspecten), kunst en cultuur, Mensingecomplex.

Wethouder Reint Jan Auwema
wegen, straten en pleinen, straatreiniging, bruggen, watergangen, openbaar groen, beheer begraafplaatsen, regiovisie (vervoer), verkeer (inclusief GVVP), openbaar vervoer, speeltoestellen, toerisme en recreatie, recreatieschap, markten, volkshuisvesting, dorpsvernieuwing en herstructurering, sport en gezondheid, coördinatie speciale projecten team

Roden presentatie wethouders-2

Roden presentatie wethouders-4

Roden presentatie wethouders-5

Roden presentatie wethouders-6

Roden presentatie wethouders-7

Roden presentatie wethouders-8

Roden presentatie wethouders-9

Roden presentatie wethouders-10

Roden presentatie wethouders-11