Bomenkap dorpsbos Nieuw-Roden uitgesteld

NIEUW-RODEN – De gemeente Noordenveld stelt het kappen uit van de fijnsparren die zijn geïnfecteerd met de letterzetter. Deze kever heeft bijna honderd bomen aangetast, waardoor een groot aantal fijnsparren al is afgestorven. Eind vorig jaar werd een quickscan, een soort snelle inventarisatie, uitgevoerd om te kijken of het vellen van de bomen niet in strijd is met de wet Natuurbescherming. Conclusie van deze inventarisatie en een gesprek met de provincie Drenthe is dat de gemeente – door de aanwezigheid van beschermde soorten – het kappen van de bomen moet uitstellen.

Blauwe reigers, roofvogels en vleermuizen

Doordat er in het dorpsbos een kolonie blauwe reigers, roofvogelnesten en mogelijke balts- en paarplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen, moet de gemeente het omzagen van de aangetaste bomen uitstellen. Zowel de roofvogelnesten als de zeldzame blauwe reigerkolonie zijn wettelijk beschermd. De wet geeft aan dat er rondom de bomen waarin deze vogels zitten geen verstoring mag zijn. Om toch kapwerkzaamheden te mogen uitvoeren, moet de gemeente ontheffing en een bijbehorend compensatieplan indienen bij de provincie Drenthe. In een compensatieplan staan acties die ervoor zorgen dat de beschermde soorten minder last ondervinden of zich op een andere plek gaan vestigen.

Zo min mogelijk verstoren

Als de ontheffing wordt goedgekeurd, moet de gemeente zich bij het uitvoeren van de kapwerkzaamheden aan bepaalde voorschriften houden waardoor de vogels zo min mogelijk verstoord worden. Voor de vleermuizen gaat de gemeente vleermuiskasten ophangen (een van de acties die ook in het in te dienen compensatieplan staan). Zo kunnen de vleermuizen hier vast aan wennen. In het najaar onderzoekt een ecologisch bureau het aantal te verwachten verblijfplaatsen van de vleermuizen. Als de provincie ontheffing verleent, kan pas na het vleermuisseizoen met het omzagen van bomen begonnen worden. Dat is vanaf november.

Als er kan worden gestart met het kappen van de aangetaste fijnsparren, gebeurt dat handmatig. Loofbomen zoals berken en eiken en de aanwezige grove dennen blijven bespaard. Alleen de aangetaste bomen worden gekapt. Ook worden er dan nieuwe bomen aangeplant: soorten die niet worden aangetast door de letterzetter.