Bond Heemschut tegen nieuwe woning aan Steeg in Norg

NORG – De Bond Heemschut afdeling Drenthe is van mening dat aan Steeg 3 in Norg geen nieuwe woning gebouwd dient te worden. Burgemeester en wethouders van Noordenveld hebben aan de gemeenteraad voorgesteld een ontwerpbestemmingsplan vast te stellen dat nieuwbouw op die plek mogelijk maakt. De locatie is een deel van het erf, behorende bij een boerderij aan de Pompstraat. Erven als dit, in combinatie met de boerderij, zorgen – mede- voor de karakteristieke, algemeen als waardevol erkende ruimtelijke opbouw van het esdorp Norg. In het geldende bestemmingsplan zijn die kwaliteiten onderkend en benoemd. Bebouwing is dan ook niet toegestaan of hooguit ten dienst van het hoofdpand. Ook in de gemeentelijke Welstandsnota is het huidig beeld als waardevol omschreven. De provincie Drenthe omschrijft in het Cultuurhistorisch Compas van 2009 de kwaliteiten zelfs van ‘provinciaal belang’. Bebouwing van de locatie met een nieuwer woning zou in de ogen van Heemschut een zware aantasting van deze waardevolle, ruimtelijke kwaliteit betekenen. De in het ontwerp aangedragen redenen, dat de huidige eigenaar zijn erf te groot en daardoor onbeheersbaar vindt en dat hij graag een nieuwe woning wil bouwen, vindt Heemschut onvoldoende rechtvaardiging voor zo’n aantasting.