College Leek presenteert Kadernota

LEEK – Het college van burgemeester en wethouders van Leek presenteert de Kadernota 2017-2020 deze week aan de gemeenteraad. De kadernota is een voorbereiding op de begroting van het komende jaar, 2017. In de kadernota worden ook de ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor de komende vier jaren opgenomen. Voor het jaar 2017 wordt een positief resultaat verwacht van ruim € 17.000. Het saldo voor 2017 is tot stand gekomen door opname van een eenmalige bezuiniging van € 800.000. De meerjarenraming laat een sluitend beeld zien met een positief resultaat in 2020 van ruim € 600.000.

Voor een belangrijk deel is de gemeente afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Als het rijk meer investeert en dus meer geld uitgeeft, dan profiteren gemeenten daar ook van. Zij krijgen dan een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd vertoont deze uitkering van het rijk al enige jaren een grillig beeld, waardoor het lastig is om een helder financieel beeld te schetsen. In de kadernota is het college uitgegaan van de nu bekende en bevestigde informatie, maar zo goed als zeker is dat er in aanloop naar de begroting 2017 nieuwe informatie beschikbaar gaat komen. Onlangs heeft het kabinet bekend gemaakt dat zij in 2017 meer gaat investeren en enkele omstreden bezuinigingen gaat terugdraaien. Het kabinet presenteert de plannen tijdens de bespreking van de Miljoenennota op Prinsjesdag. Voorgesteld wordt om de onroerendezaakbelasting (OZB), evenals in voorgaande jaren, te verhogen met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm. Voor 2017 geldt een macronorm van 1,97%. Bij de heffingen wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In het voorstel van het college blijven de tarieven voor afvalstoffenheffing in 2017 ongewijzigd. Voorgesteld wordt om de tarieven voor rioolheffing te verhogen met 3,65%.

De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage (stand april 2016 0,0%). Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen.

Besluitvorming over de kadernota vindt plaats in de raadsvergadering van 6 juli in het gemeentehuis. In deze vergadering spreken de fracties hun algemene beschouwingen uit. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting voor 2017. Komend najaar wordt deze door de gemeenteraad vastgesteld.