‘De incidenten staan los van elkaar’

Kruisweg treft geen blaam bij onwel worden meisjes

MARUM – Zes meisjes die onwel werden tijdens een Teenage Party in de Kruisweg in Marum, begin juli. Dat deed nogal wat stof opwaaien. Lag het aan het pand, de lucht en dus aan de Kruisweg? Was er drugs of drank in het spel? Ondertussen is gedegen onderzoek verricht waaruit blijkt dat de Kruisweg eigenlijk geen blaam treft bij het vervelende incident. Burgemeester Henk Kosmeijer vertelt.

‘In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juli ben ik door de meldkamer en door de officier van dienst op de hoogste gesteld van het onwel worden van de meisjes. Metingen die op dat moment in de Kruisweg waren verricht, gaven geen waardes weer die het onwel worden zouden kunnen verklaren. Wél hebben we ons beseft dat de metingen plaatsvonden op het moment dat het feest al was afgelopen en de zaal leeg was en er een andere luchtcirculatie gaande was (geweest) vanwege het uitlopen van het feest. De volgende dag heb ik mij persoonlijk in verbinding gesteld met de eigenaren en exploitanten van de Kruisweg. In dit gesprek is nadrukkelijk aan de orde gesteld de nog te nemen beslissing over het al dan niet door laten gaan van het geplande feest van die zaterdag. Dit knelde des te meer omdat drie weken eerder op een feest ook een aantal jongeren onwel waren geworden en uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn gebracht. Overigens is bij twee van de betreffende jongeren vastgesteld dat zij die avond niet in de Kruisweg zijn geweest. Hierdoor kon niet worden uitgesloten dat er in of rondom de Kruisweg iets aan de hand zou zijn wat als oorzaak zou kunnen worden aangewezen voor het onwel worden. Uit het gesprek met de Kruisweg is echter een groot aantal mogelijke interne oorzaken, die inmiddels waren geopperd, benoemd en besproken. Zo is gekeken naar de bierinstallatie, de airconditioning en de cola-installatie. Deze waren alle niet in gebruik of niet aanwezig en konden derhalve worden afgestreept als mogelijke oorzaak’, zegt Henk Kosmeijer.
De burgemeester vervolgt. ‘Met deze informatie heb ik vervolgens overleg gevoerd met de verschillende kolommen (politie, GGD/GHOR, gemeente en brandweer). Op grond van alle verzamelde informatie ontstond een gezamenlijk eindbeeld dat er geen aanwijzingen waren die duiden in de richting van het pand de Kruisweg als mogelijke oorzaak en dat daarmee ook geen aanleiding was voor het geen doorgang laten vinden van het geplande feest op zaterdagavond. Wel heb ik een aantal maatregelen getroffen die beschouwd moeten worden als voorzorg en preventie. Tijdens het feest zou door de politie extra toezicht gehouden worden rondom de Kruisweg. In de Kruisweg waren vertegenwoordigers van Brandweer, Veiligheidsregio en GGD/GHOR tijdens het feest aanwezig. Ook ik was in persoon aanwezig om snel besluiten te kunnen nemen indien de situatie daarom zou vragen. Er zijn die nacht metingen verricht rond 23.30 uur (als de drukte op gang komt) en om 01.45 uur (als het feest in volle gang is bij topdrukte). In beide gevallen bleken de waardes ruimschoots te vallen binnen de maximala toegestane waardes. Er hebben zich die avond ook geen incidenten voorgedaan van onverklaarbaar onwel worden. Van die meisjes die wel onwel werden is, vanuit oogpunt van een mogelijk strafrechtelijk vooronderzoek, bloed afgenomen. Het bloedonderzoek is nog niet definitief afgerond, maar de voorlopige uitslagen geven de politie geen aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te starten. Ook is aannemelijk dat beide incidenten los van elkaar staan. Het eerste incident lijkt middelen gerelateerd terwijl het tweede incident dat nadrukkelijk niet is. Op basis van beide incidenten is duidelijk dat hier een probleem naar voren is gekomen die ook naar de toekomst toe de nodige aandacht zal vergen. Hierover zal in nauwe samenspraak met de politie, GGD/GHOR, VNN, de Kruisweg en de gemeente gesproken moeten worden. De gemeente zal het voortouw nemen. Ook heb ik contact gelegd met een aantal ouders van kinderen die bij de twee incidenten betrokken zijn geweest, en ook hun inbreng zal ik hierin betrekken.’