De Man met de hamer (voor 03.11.15)

Harrie Felliger 2010

“De ‘Stichting tot behoud van historische grafmonumenten in de gemeente Leek, Anna van Ewsum’, kortweg de Stichting Anna van Ewsum, werd in 2010 opgericht met als doel de grafmonumenten in de hele gemeente Leek – inclusief de buitendorpen – die als historische grafmonument zijn aangewezen, in stand te houden. De naam Anna van Ewsum is daarvoor terecht gekozen. Zij was Vrouwe van Nienoord en gaf de beeldhouwer Rombout Verhulst de opdracht een praalgraf in de kerk van Midwolde te maken ter nagedachtenis van haar in 1664 gestorven echtgenoot Carel Hieronymus van Inn- un Kniphausen. In 1709 werd er door de beeldhouwer Bartholomeus Eggers nog een staande figuur van haar tweede echtgenoot Georg Wilhelm aan toegevoegd.

Toen ik in 2002 wethouder van de gemeente Leek werd, lag de Monumentencommissie populair gezegd ‘op zijn kont’. Dat vond ik als portefeuillehouder jammer, want deze gemeente heeft nogal wat historische grafmonumenten. En dat in de breedst mogelijke zin van het woord, dus niet alleen van bestuurders maar ook van laat ik ze ‘markante figuren’ noemen. In totaal zijn dat zo’n 600 graven, die allemaal in kaart zijn gebracht en vervolgens als beschermd monument werden aangemerkt. Maar ze vergen wel regelmatig onderhoud en dat nu heeft de stichting waarvan ik de voorzitter ben, op zich genomen.

Dat onderhoud gebeurt door zo’n 25 vrijwilligers, die er met voor elke begraafplaats of kerkhof een coördinator voor zorgen dat alle als historisch monument geregistreerde graven regelmatig worden geïnspecteerd en waar nodig worden ‘bijgewerkt’. De gemeente Leek zorgde toen we begonnen voor een mooie startsubsidie en verder redden we ons met de ‘bruidschat’ die de Protestantse Kerken, verenigd in de PKN, mee brachten toen ze het onderhoud van hun graven aan ons overdroegen. De Samuel Levie Stichting ondersteunt ons eveneens met een donatie. Zo redden we ons redelijk, hoewel donateurs – dat kunt u al voor 10 euro per jaar worden – en sponsoren meer dan welkom zijn. Het is, vind niet alleen ik, belangrijk dat de historie op deze manier bewaard blijft en herleeft. We doen er veel aan, om dat streven – bijvoorbeeld ook bij scholieren – waar te maken. De gemeente Leek telt echt prachtige grafmonumenten; wilt u meer daarover weten, klik dan onze website www.stichtingannavanewsum.nl eens aan.”