De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld gaat van start

IMG_2913 foto ondertekeing

NOORDENVELD – Door te stemmen op de statutenwijziging hebbend e leden van het Wmo-platform Noordenveld met algemene stemmen besloten het platform om te zetten in de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld (SMA). Jarenlang hebben de leden van het platform zich ingezet voor de inwoners van de gemeente Noordenveld die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door advisering aan de gemeente heeft het platform een bijdrage geleverd aan een goede uitvoering van de genoemde wet. Per 1 januari 2015 zijn de taken van de gemeente echter door de overdracht van taken vanuit de rijksoverheid flink uitgebreid. Het gaat dan om alle aangelegenheden van beleidvorming en besluitvorming die betrekking hebben op het terrein van de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen. Om de direct belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken bij de advisering aan de gemeente, was het noodzakelijk om tot een andere werkwijze te komen. Dat is de reden waarom besloten is het Wmo-plaform om te zetten in de SMA. De nieuwe raad stelt zich ten doel er zorg voor te dragen dat binnen de gemeente Noordenveld voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van ieder die een beroep doet op de wetten van het sociaal maatschappelijk terrein, de SMA zal dat doen door gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren. Bij de omzetting is heel plezierig en goed samengewerkt met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in het vastleggen van de onderlinge afspraken in een convenant. Dit convenant werd ondertekend door wethouder Gerrit Alssema en de voorzitter van de SMA, meneer Van der Meijden. Met de ondertekening ging de SMA ook meteen van start.