‘De verwachting is dat de kwaliteit van het onderwijs in Noordenveld omhoog gaat’

OPON bijna op eigen benen

RODEN – Woensdag staat het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich terugtrekt als verantwoordelijke voor het openbare basisonderwijs in de gemeente en dat OPON zelfstandig verder gaat. Daarvoor liggen twee mogelijkheden op tafel. In de eerste optie blijft OPON onder de vlag van de gemeente, maar wordt een bestuurscommissie onder de vlag van de gemeente aangesteld die de verantwoordelijkheid voor het onderwijs draagt. In de tweede optie gaat OPON onder een eigen stichting zelfstandig verder middels een Raad van Toezicht-model. Noordenveld is één van de vier Nederlandse gemeenten die bestuurder is van het basisonderwijs. Over twee weken neemt de raad een definitief besluit over de kwestie. OPON-directeur Han Sijbring is blij met de ontwikkelingen.

In 2019 concludeerde de onderwijsinspectie dat het intern toezicht op de basisscholen in Noordenveld niet goed geregeld is. Daarover volgden meerdere gesprekken met de raad. De raad heeft vele taken en één daarvan is onderwijs. En dat werkt niet voldoende, luidde ook de conclusie van de raad. Uit onderzoek van afgelopen voorjaar kwamen de eerder genoemde opties naar voren als mogelijkheden om het openbaar Onderwijs te verzelfstandigen. Han Sijbring verwacht een kwaliteitsslag voor het onderwijs in Noordenveld. ‘Er wordt tegenspraak georganiseerd en dat is goed. Nu is wethouder Alex Wekema verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente én hij is bestuurder van OPON. Hij zit altijd met twee petten op. Dat is een spanningsveld.’ Sijbring denkt dat de kans bestaat dat die spagaat met het aanstellen van een bestuurscommissie blijft bestaan. ‘In het RvT-model kunnen we als OPON kritische gesprekken voeren met mensen die in de Raad van Toezicht zitten. De verwachting is dat de kwaliteit van het onderwijs in Noordenveld omhoog gaat. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) blijft ook sparringpartner. Voor de kinderen, ouders, het schoolteam en de gebouwen verandert er niets. De gemeente houdt de schoolgebouwen, wij moeten zorgen voor het onderhoud van de panden. Nu nog worden we gehouden aan contracten die de gemeente met verschillende partijen is aangegaan. Daar komen we straks los van. Daarbij valt onder andere te denken aan het inkoopbeleid voor verschillende onderdelen.’

Rond de zomervakantie wordt –als de raad positief besluit- gestart met het werven van de leden voor de Raad van Toezicht. Belangrijk is dat de kandidaten goed passen bij de cultuur van OPON: korte lijntjes, goed bereikbaar en een prettige werksfeer. Als alles volgens plan verloopt staat OPON per 1 januari 2023 op eigen benen. ‘Er is wel een veiligheidsklep ingebouwd. Als het om wat voor reden ook niet werkt, of stel we  dreigen failliet te gaan, kan de gemeente altijd ingrijpen .’

Personeelstekort

Een punt waar Sijbring het afgelopen jaar tegenaan liep is een tekort aan leerkrachten. OPON kreeg 1.4 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om achterstanden door corona weg te werken, wat neerkomt op ongeveer 700 euro per leerling. Iedere school moest een analyse maken met een plan van aanpak. De grootste behoefte van de scholen was extra handen, weet de directeur. ‘We hebben 8 à 9 extra onderwijzers en onderwijsassistenten kunnen aannemen, waarvan een aantal uit de flexpool. Die flexpool is nu zo goed als leeg. Soms lukt het om via de personeelsdienst Slim mensen op tijdelijke basis aan te nemen. Dat zijn onze flexibele schillen. Maar het is een vijver waar iedereen uit put. In het westen is het nog veel erger. Op sommige scholen werken ze daar met een schoolweek van vier dagen. Dat is gelukkig hier niet het geval. Een enkele keer was er geen leraar beschikbaar. We merken dat scholen het zoveel mogelijk proberen zelf op te lossen. Vaste krachten werken meer om het verzuim van een collega op te lossen, of de directeur staat voor de klas. Dat verdient alle lof. Lastig is dat het geld van het NPO ophoudt. Dan moeten we ook voor die extra mensen een plek vinden. Het komende half jaar zullen we nog te maken hebben met krapte. We verwachten in de loop van volgend jaar de flexpool goed te kunnen vullen met gekwalificeerde mensen. Tot 2030 is er landelijk een tekort van 5000 leerkrachten. De snelheid waarmee mensen uitstromen is onderschat. Daar is onvoldoende op geanticipeerd. Personeel is het grootste dossier om op te lossen.’

Corona

De coronaperiode heeft, net als in de zorg, ook van het onderwijs een hoop gevergd. Sijbring: ‘Het is hectisch geweest maar we hebben met elkaar goede dingen kunnen doen. Iedereen verdient een groot compliment. Kinderen hebben, soms op afstand, goed onderwijs kunnen krijgen. Er is veel gevraagd van scholen, ouders en kinderen. Dat heen-en-weer geslinger doet wat met kinderen. Tijdens zo’n periode worden verschillen zichtbaar. We zien ouders die het wel lukt om hun kinderen te begeleiden en ouders die het niet voor elkaar krijgen. Dat is het tragische van het hele verhaal. Kinderen zouden daar helemaal niet mee belast moeten zijn.  Op de scholen is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt veel over gepraat. We hebben ook gezegd: Sinterklaas moet gewoon doorgaan. Kinderen moeten ergens hun plezier uit kunnen halen.’