Discussiëren met gemeente Leek over Verkeersvisie

LEEK – Sinds enkele maanden werkt de gemeente aan een verkeersvisie voor de gemeente Leek. In juli werd een eerste discussieavond georganiseerd, waarop zo’n 70 inwoners hebben meegedacht over het toekomstige verkeersbeleid. Inmiddels is de visie zo ver gevorderd dat de gemeente opnieuw met de inwoners en andere belangstellenden in gesprek wil gaan. Daarvoor wordt op maandag 30 oktober 2017 een tweede discussieavond georganiseerd, waar iedereen welkom is.

De concept-verkeersvisie bevat de uitgangspunten en hoofdlijnen voor het verkeersbeleid in de komende jaren. Kort samenvattend gaat het om: minder overlast van (doorgaand) autoverkeer door Leek; een toereikende hoofdinfrastructuur met betere Noord-Zuidverbindingen; meer logica en eenheid in de inrichting van wegen, kruispunten enzovoort; meer aandacht besteden aan de visuele kwaliteit, zowel in de dorpen als in de buitengebieden; Leek voor fietsers en voetgangers aantrekkelijker en veiliger maken; veilige schoolomgevingen en -routes creëren; openbaar/publiek vervoer in alle kernen en eerder en beter samenwerken met partners en bewoners.

Die hoofdlijnen en uitgangspunten geven richting en bieden houvast bij concrete maatregelen. De concrete maatregelen komen niet in de visie aan de orde, maar in het uitvoeringsplan. Dat uitvoeringsplan verschijnt over enkele maanden.

De concept-visie is te lezen en te downloaden op de gemeentelijke website. Papieren exemplaren zijn af te halen aan de balie van het gemeentehuis.

Discussieavond bijwonen? De discussieavond vindt plaats op maandag 30 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66. Na een korte presentatie wordt de visie in kleinere groepen besproken. Op die manier krijgt iedereen de gelegenheid zijn of haar inbreng te leveren.

Lees ook: Leek wil verkeersvisie