‘Een economisch sterke Vrijetijdsboulevard, mét ruimte voor wonen’

NOORDENVELD – Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 28 mei het perspectief voor de Vrijetijdsboulevard (VTB) Roden vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. 
De gemeente heeft in samenwerking met de ondernemers en grondeigenaren op de VTB het afgelopen jaar een ontwikkelperspectief voor het gebied laten maken. Het perspectief geeft ruimte aan economische kansen en maakt het gebied groener  en sfeervoller. Daarnaast levert het extra woonkavels op in de Noordenveldse woningmarkt. Voor de direct omwonenden wordt in juni een inloopbijeenkomst georganiseerd waar de perspectieven bekeken kunnen worden.

De bezoekersaantallen naar het gebied zijn de afgelopen jaren afgenomen en de beoogde vestiging van nieuwe aanvullende bedrijvigheid heeft niet de omvang gekregen zoals deze werd verwacht. De VTB geeft de indruk ‘on-af’ te zijn en dat doet de ontwikkeling geen goed. De kwetsbaarheid van het gebied is door het faillissement van de Vrijbuiter in 2018 onderstreept. Alle betrokkenen in het gebied zijn het er over eens dat de VTB ook in de toekomst voor Roden een economische factor van belang moet blijven. Aanvullende bedrijvigheid moet vooral gericht zijn op het ‘afmaken’ van het plein. Door de landschappelijke kwaliteiten om Roden heen letterlijk het gebied in te trekken wordt het gebied veel groener, wordt het karakter van een Brink/Esdorp versterkt en neemt de verblijfskwaliteit toe. 

Op de braakliggende kavel waar nu het tijdelijke Bikepark is gevestigd wordt gekoerst op een kwalitatief aantrekkelijke woonwijk met veel groene ruimte. In het perspectief worden ook voor de gebieden links en rechts van de braakliggende kavel mogelijkheden voor woningbouw geschetst. De gemeente is onder voorwaarden bereid een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken en nodigt de betreffende grondeigenaren uit deze kans op te pakken.  

Wethouder Henk Kosters:  ‘De samenwerking in het gebied heeft een prachtig en uitvoerbaar perspectief opgeleverd. Voor het gebied betekent dit echt een flinke kwaliteitsverbetering waarbij we recht doen aan zowel de publieke als de private belangen. Daarmee maken we een economisch sterke vrijetijdsboulevard én creëren we extra kavels voor woningbouw. Ons college kan zich vinden in de geschetste koers en heeft onder voorbehoud van instemming van de raad ingestemd met het verder uitwerken naar een definitief ontwerp.’