Eensgezindheid in nieuw college en raad

 

‘Dit is wat we willen, tenzij…’

NOORDENVELD – De centrumontwikkeling in Roden wordt in volle vaart doorgezet, er komen ook centrumplannen voor Nieuw-Roden, Norg en Peize, de jeugdraad moet een prominente plek krijgen binnen de democratie van Noordenveld, er wordt een Integraal Sportaccommodatieplan opgezet, het level van het beheer van de openbare ruimte binnen de gemeente moet omhoog, inwoners moeten meer betrokken worden bij planvorming, parkeren blijft gratis in de hele gemeente en de hondenbelasting wordt afgeschaft. Zo maar even wat punten uit het coalitieakkoord dat wethouder Henk Kosters op 2 mei namens alle fractievoorzitters aan burgemeester Klaas Smid overhandigde. Naast het coalitieakkoord overhandigde hij nóg een akkoord: het Raadsakkoord. Speerpunten waar de voltallige raad het over eens is. En dat is een novum voor Noordenveld, volgens Smid.

Eensgezindheid dus, in de nieuwe coalitie en raad. Klaas Smid liet weten trots te zijn op de raad. Prees het feit dat er gezocht is naar overeenkomst en niet gekozen is voor onnodige polarisatie. Bovendien helpt een raadsbreed akkoord bij een doelmatige en doeltreffende manier van besturen, zei Smid. De plannen in het coalitieakkoord dat ‘Verbinden, samenwerken, doen’ heet, zijn op z’n zachtst gezegd ambitieus. Woningbouwplannen (op basis van ‘bouwen naar behoefte’) voor heel Noordenveld, naast Roden ook ontwikkelingsplannen om de centra van Nieuw-Roden, Peize en Norg op te kalefateren, tenminste 5 wijken in Noordenveld duurzaam opknappen en Norg kan uitkijken naar de 1, 1 miljoen euro dat nog in de reservepot van de voormalige gemeente Norg zat. Dat geld zal in Norg worden besteed, aldus het akkoord.

‘Ja, tenzij…’

Het zijn plannen die maar zo  tientallen miljoenen euro’s gaan kosten. Een exacte doorrekening heeft de gemeente niet, maar het zou financieel allemaal goed moeten komen, volgens de fractievoorzitters. En mocht er iets duurder uitvallen, dan worden er gewoon andere keuzes gemaakt, volgens Rikus Koopman van Gemeentebelangen. Een beetje volgens het principe van de burgerinitiatieven, lijkt het. Die worden maximaal gesteund door de gemeente, maar wel met de ‘ja, tenzij’-houding. En als je dat op het coalitieakkoord betrekt, nou ja, dan krijg je: ‘dit is wat we willen, tenzij…’. Is er altijd een plausibele uitweg.

Verder wil de gemeente fanatiek aan de slag met het terugdringen van het energieverbruik. Zo is afgesproken dat er binnen een jaar een woningbouwprogramma ligt en dat er een duurzaamheidsfonds komt om particulieren te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Naar verwachting zullen de belastingen niet hoger uitvallen en wordt dit jaar de hondenbelasting (tot grote vreugde van de VVD)  voor het laatst geïnd. Of de plannen voor de mountainbikeroutes het helemaal zullen halen is de vraag. Er is op dit moment onvoldoende draagvlak voor. Ook wil de gemeente meer aandacht voor gezondheid en armoedebestrijding. Preventie wordt gezien als belangrijkste middel om gezondheid en welzijn van inwoners te verbeteren. Huishoudelijke hulp blijft de gemeente naar draagkracht compenseren, ook als het niet langer door het Rijk vergoed wordt.

 

 

Ondernemers maximaal faciliteren

De gemeente wil ondernemers volop ruimte bieden door ondernemerschap maximaal te faciliteren en de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs te versterken. Er wordt een steviger acquisitie ingezet om Noordenveld sterker te vermarkten. Noordenveld als schakel tussen Groningen, Assen en Drachten, is het doel. Ook wordt de Health Hub verder doorontwikkeld. Verder wil de gemeente de recreatiesector  (‘een imago-bepalende sector’) stimuleren.

Saai

Op de vraag of het niet een beetje saai wordt met al die eensgezindheid in de raad, antwoordt Gerard Willenborg van het CDA dat dat allerminst het geval is. Hij verwacht nog wel wat vuurwerk op het gebied van duurzaamheid. Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld denkt dat de partijen voor wat betreft woningbouw ook nog wel zullen clashen. En Robert Meijer (VVD) verwacht wel een potje ouderwets bekvechten over afval.

Kader:

Het nieuwe college van Noordenveld bestaat uit vier wethouders: twee van Gemeentebelangen (Henk Kosters en Kirsten Ipema) één van PvdA/GroenLinks (Alex Wekema) en één van CDA/ChristenUnie (Jeroen Westendorp). Het college is maandag 7 mei officieel geïnstalleerd. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Burgemeester Klaas Smid, naast de wettelijke taken: jeugdraad, vernieuwing democratie en participatie, Veenhuizen en Gasopslag Langelo.

Wethouder en 1e locoburgemeester Henk Kosters: Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Economische Zaken, Landelijk Gebied, Regio Groningen Assen.

Wethouder en 2e locoburgemeester Alex Wekema: Financiën, Arbeidsmarktbeleid, Werk en inkomen, Sociale Zaken, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Verkeer en Vervoer.

Wethouder en 3e locoburgemeester Jeroen Westendorp: Volksgezondheid, Jeugd, Nieuwkomers, Toerisme en Recreatie, Handhaving, Afval, Sport, Accommodaties, Speciale projecten.

Wethouder en 4e locoburgemeester Kirsten Ipema: Duurzaamheid, Zorg en Welzijn, Beheer Openbare Ruimte, Woningbouwcorporaties, Milieu.