Financiële positie Leek blijft zich herstellen

LEEK – De financiële positie van de gemeente Leek herstelt zich verder, zo blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal van 2015. Bij de begroting van 2015 werd een tekort verwacht van 1.280.535 euro, maar zoals het nu lijkt zal het resultaat aanzienlijk gunstiger uitpakken. De rapportage over het vierde kwartaal van 2015 geeft een verwacht resultaat van 228.000 euro positief. Een aantal ontwikkelingen is nog onzeker als het gaat om de financiën. Zo moet de uitvoering van de taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie nog financieel afgewikkeld worden. De middelen die de gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk zijn in de begroting budgettair neutraal opgenomen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat eventuele overschotten gereserveerd worden voor de taken in het sociaal domein.