Geen huurverhoging voor huurders met laag inkomen

woon

REGIO – Algemene Huurdersvereniging WOON is er in geslaagd om met woningstichting Woonborg vergaande afspraken te maken over een zeker gematigd huurbeleid voor de komende jaren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen AH WOON en Woonborg. Woonborg koos er zowel in 2013 als in 2014 voor om de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren. Over deze maximale huurverhoging werd WOON overstelpt met reacties van huurders. WOON organiseerde daarop actiebijeenkomsten in de gemeenten Noordenveld, Haren, Tynaarlo en Aa en Hunze dat het werkgebied van Woonborg is. Het bestuur van WOON schrok van de problemen van veel huurders met het betalen van de woonlasten en bundelde de reacties in het Rapport Betaalbaarheid. Veel huurders tekenden ook een petitie via de website van WOON tegen de maximale huurverhoging. Zowel het rapport als de petities werden in september door AH WOON aangeboden aan de directie van Woonborg. Tegelijkertijd werden de uitkomsten van een woonlastenonderzoek in Drenthe bekend. Dit onderzoek was georganiseerd door de woningcorporaties en de huurdersorganisaties in Drenthe. Dat rapport onderstreept het probleem van betaalbaarheid van huren. Voor een derde van de huurders bestaat er een risico dat er niet meer rond te kunnen komen. Daarbij de florissante meerjarenbegroting van Woonborg in acht nemend, had WOON voldoende aanknopingspunten om zich sterk gemaakt voor de betaalbaarheid van wonen. Insteek van WOON daarbij was ook dat er dit jaar geen huurverhoging aan de orde zou zijn voor de laagste huishoudinkomens tot € 34.229,– of lager. Deze groep omvat meer dan 80% van de huurders van een woning van Woonborg. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een aantal krachtige afspraken, die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Het huurbeleid is voor de jaren 2015 tot en met 2018 vastgelegd. In deze jaren zal Woonborg de huren gemiddeld met de toepasselijke inflatie verhogen. Voor 2015 maakt Woonborg een uitzondering daar op en wordt de kale huur van de huurders in de laagste inkomensgroep niet verhoogd. In de overeenkomst is ook opgenomen, dat Woonborg de komende drie jaren stapsgewijs het streefhuurbeleid bijstelt waardoor een gunstig effect ontstaat voor de huurprijzen in de komende jaren. Op dit moment ligt de streefhuur voor de woningen van Woonborg op 71% van de wettelijke toegestane huur. De komende drie jaren wil Woonborg die streefhuur in stappen terugbrengen naar 59%.