Geen ‘kringloopwinkel’ in manege in Altena

ALTENA – De gemeente Noordenveld werkt planologisch niet mee aan detailhandel in de rijhal bij de manege van de familie Elzinga aan de Lieverseweg in Altena. Elzinga had gevraagd om een bestemmingsplanwijziging om zo een deel van de huidige manege te kunnen gebruiken voor detailhandel. De Elzinga’s lieten de gemeente weten geen toekomst meer te zien in het gebruik van (alleen) de rijhal.
Elzinga was van plan om een winkel in tweedehands woninginterieur te beginnen in de grote rijhal. De tweede en kleinere stal wilden ze houden voor de eigen paarden en paarden van pensiongasten. Voor die gasten zou ook de buitenbak en de draversbaan in gebruik blijven. Elzinga kocht het perceel grond met manege in 2008. In datzelfde jaar is er ook een verzoek gedaan om de manege uit te breiden en een trainingsbaan aan te leggen. Dit plan heeft nooit een procedure doorlopen, omdat niet alle gevraagde gegevens waren aangeleverd. In maart 2009 is dit plan ingetrokken. Begin 2010 lag er opnieuw een verzoek om het paardensportcentrum uit te breiden. Het plan was toen om een buitenbak te overkappen. College van Noordenveld besloot toen dat de trainingsbaan in de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding mocht worden mee bestemd. Eind 2010 is echter ook dit bestemmingsplan ingetrokken. Het perceel aan de Lieverseweg ligt binnen het bestemmingsplan ‘kleine kernen’. Binnen dit plan hebben de gronden bestemming ‘sport’, de dubbelbestemming ‘waarde archeologie’ en de functieaanduiding ’manege’. Hieronder valt ook de rijhal. Een deel van de zuidelijk gelegen gronden bij het paardensportcentrum – een buitenbak en de illegale trainingsbaan- zijn gelegen in bestemmingsplan ‘buitengebied Noordenveld’ en hebben de bestemming ‘agrarisch’ en dubbelbestemming ‘waarde archeologie’. Het gebruik als winkel wordt door de gemeente aangemerkt als grootschalige detailhandel. Het gebruik voor grootschalige detailhandel is strijdig met de geldende bestemmingen. Het verzoek van Elzinga is op ambtelijk niveau besproken. De gemeente beseft dat de rijhal groot genoeg is, er parkeergelegenheid is en dat kringloopwinkels populair zijn. De locatie wordt echter niet geschikt bevonden. Altena is een rustig dorp met cultuurhistorische waarde. Er komt geen detailhandel voor. Een kringloopwinkel is een bovenlokale voorziening en heeft een verkeer aantrekkende werking. Hiervoor is de ontsluiting niet toereikend. Het meeste verkeer zal naar verwachting door het dorp rijden. Dit heeft, zo oordeelt de gemeente, een behoorlijke ruimtelijke impact. Een dergelijk ontwikkeling hoort meer thuis op een bedrijventerrein. Ook het feit dat de locatie buiten het dorp valt en tot het bestaand stedelijk gebied behoort, verandert de gemeente niet van gedachte. De gemeente vindt dat door de ligging aan de rand van het dorp en de aard van de bebouwing, de locatie meer binding met het buitengebied heeft. Het beleid in het buitengebied, bijvoorbeeld bij de voormalige agrarische bebouwing of bij verbreding van activiteiten bij agrarische bedrijven, staat geen grootschalige detailhandel toe. Dit is in lijn met het provinciale beleid. Dat beleid verbindt bovendien een motivatie vanuit een integrale visie op de (boven)lokale (of regionale) detailhandel structuur aan het toestaan van grootschalige detailhandel.