Gemeentelijke belastingen gaan een procent omhoog

NOORDENVELD – Het college van de gemeente Noordenveld heeft een begroting opgesteld met een positief meerjarenperspectief. Alle wensen zoals die bij de voorjaarsnota voor 2017 waren aangekondigd, zijn opgenomen in de begroting. De in het voorjaar aangekondigde plannen zoals ‘Noordenveld op Fietse’, de instandhouding van Molenduinbad Norg, een eenmalige bijdrage aan het Ondernemersfonds/Health Hub en het onderzoek naar nieuwbouw van scholen in de gemeente zijn verwerkt. De begroting 2017 sluit met een tekort van 461.000 euro. Het college wil dit tekort eenmalig dekken uit de algemene reserve. Zij doet dit vanuit het perspectief dat de meerjarenbegroting sluitend is. De gemeentelijke belastingen zullen met een procent stijgen. ‘Een sluitende meerjarenbegroting betekent niet dat er geen maatregelen nodig zijn. Uitgangspunt daarbij is, dat wij de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het huidige niveau van voorzieningen in stand willen houden. Om inkomen en uitgaven toch in balans te houden, zullen we gedurende het jaar 2017 verschillende onderwerpen tegen het licht houden of heroverwegen. We denken hierbij concreet aan het subsidiebeleid en het omgaan met investeringsplannen’, zegt wethouder Gerrit Alssema. Op 7 november vergadert de gemeenteraad over de plannen van het college. Inwoners en instanties kunnen op 12 oktober laten weten wat zij van de plannen vinden tijdens de openbare vergadering van de raadscommissie.