Gigantisch zonnepark Zuidvelde in rap tempo uit de grond gestampt, zorgen bij de raad

‘Plannen via korte procedures door gevoerd, dat maakt invloed omwonenden beperkt’

NOORDENVELD – De VVD Noordenveld wil dat de gemeenteraad beter betrokken wordt bij de  ontwikkeling van de zonneparken in Zuidvelde en Matsloot. Het project lijkt er in rap tempo doorheen te worden gestampt zonder dat de raad voldoende geïnformeerd is. Nanda Emmens van de VVD zegt dat er zó veel tijdsdruk op de plannen ligt, dat er van een participatietraject nauwelijks sprake is. Veel mensen schijnen het niet in de gaten te hebben, maar het zonnepark bij Zuidvelde wordt met zo’n 130 hectare, gelijk aan ongeveer 260 voetbalvelden, één van de grootste zonneparken van heel Nederland.

Emmens zegt dat het van groot belang is dat de raad op de hoogte is van de zorgen die er leven onder de inwoners en van de plannen die de initiatiefnemers hebben. Op deze wijze kan de raad en weloverwogen besluit nemen over dit plan, stelt de politica. Ook wil de VVD dat de raad in de toekomst vroegtijdig benaderd en in contact gebracht wordt met initiatiefnemers bij nog te ontwikkelen energieplannen. Emmens zet vraagtekens bij de huidige gang van zaken: ‘Alle sessies vinden plaats in iets meer dan een maand tijd. Hierdoor wordt de inwoner overrompelt en hebben zij weinig tijd om zich te oriënteren en hun bezwaren te laten horen.’ Het zonnepark bij Zuidvelde ligt in de driehoek tussen Zuidvelde, Huis Ter Heide en Peest zal een grote krijgen van circa 130 hectare. Voor dit park is het bewoners participatietraject opgestart door de initiatiefnemers. In hoeverre er sprake is van participatie valt nog te bezien, zo laat de partij weten. ‘Het lijkt erop dat deze plannen via verkorte procedures worden gevoerd waardoor de invloed van de omwonenden zeer beperkt wordt. Het kan toch niet zo zijn dat de uitbreiding van een agrarisch bedrijf, het realiseren van een landgoed of andere kleinschalige ontwikkelingen een jaar of zelfs nog langer moeten duren terwijl de aanpassing van zo’n groot gebied binnen enkele maanden wordt geregeld’, aldus een verbolgen VVD fractie.

Binnen het klimaatakkoord is de zonneladder vastgelegd, een afwegingskader welke moet voorkomen dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond worden gelegd.  Alternatieven zijn er voldoende: daken en (on)gebruikte terreinen als oude werven, vuilstorten of carpoolplaatsen. ‘Mogelijk kan dit een kans zijn bij de herbestemming van het oude brengstation terrein en de oude gemeente werven. Daarnaast zijn er binnen de gemeente nog genoeg daken beschikbaar om zonnepanelen op te plaatsen. En in het omliggende gebied van het zonnepark Zuidvelde zijn veel onbenutte daken te vinden.’ Een gemiste kans volgens de liberalen.

Chinese ondernemingen

De VVD-vrouw vraagt zich hardop af of we zonneparken van deze omvang wel moeten willen in de gemeente, doelend op onder andere de milieu- en bodemverontreiniging bij beschadiging van panelen kan het voorkomen dat zware metalen uitspoelen in de grond, daarnaast leven er zorgen omtrent de invloed op de biodiversiteit en het wild, maar ook het in handen vallen van de parken aan grote Chinese ondernemingen. ‘Op dit moment wordt er omtrent het zonnepark Zuidvelde gesproken met een drietal buitenlandse Initiatiefnemers, op deze wijze vloeit de Nederlandse subsidie weg richting andere landen. Wij zouden liever zien dat dit soort initiatieven in eigendom komen van de inwoners/gemeente, zodat de opbrengsten van de parken en subsidiegelden terug kunnen vloeien naar de inwoners. Mooie voorbeelden hiervan zijn te zien in bijvoorbeeld Garyp. Hier worden de opbrengsten vanuit het zonnepark ingezet om de leefbaarheid van de gemeente te versterken denk hierbij aan het ondersteunen van het verenigingsleven, bekostiging van initiatieven vanuit de inwoners maar ook voor de bouw van sociale huurwoningen.’

Alternatieven

De VVD is van mening dat wanneer niet aan de klimaatdoelstellingen kan worden voldaan middels zonnepanelen op dak, de kleine windmolentjes op boerenerven en het energieneutraal bouwen, er alleen kleinschalige (maximaal 25 hectare en passend in het landschap) zonneparken moeten komen. ‘Hierdoor krijgen meerdere grondeigenaren en inwoners de kans om te profiteren van de parken, middels de huuropbrengsten, een gebiedsfonds en de afname van energie tegen gereduceerde tarieven. Daarnaast is de kans groter dat er dan geen overproductie optreedt en de energie welke in Noordenveld wordt opgewekt ook in de gemeente gebruikt kan worden. Aangezien de opslag mogelijkheden voor de opgewekte stroom gering zijn en de problemen omtrent de overbelasting van het net nog niet zijn opgelost. De ontwikkeling rond duurzaamheid staan niet stil, moeten we ons dan wel gaan vastleggen voor de komende 25 jaar, en hiermee ingrijpende maatregelen treffen aan de leefomgeving van onze inwoners. Terwijl er volop ontwikkelingen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie middels het getij van eb en vloed waarmee de eerste proeven succesvol zijn afgerond.’ Emmens sluit af met een boodschap: ‘laten we vooral ons gezonde verstand gebruiken en realistisch blijven. Investeren in duurzaamheid is goed, maar niet ten koste van onze prachtige leefomgeving en daarmee de natuur- en landbouwgrond.’