Hamerstukken

          Noordenveld tekent de gezamenlijke zienswijze van een aantal gemeenten als het gaat om ‘Winningsplan Westerveld’. Onder Een ligt zoals bekend een gasveld waar de NAM actief is. Dit veld vormt samen met tien andere winningslocatie in andere gemeenten ‘Winningsplan Westerveld’. De NAM stelde een nieuw winningsplan op. Op dat plan hadden de gemeenten wel het een en ander aan te merken. Nu volgt opnieuw een zienswijze omdat in een aantal gevallen de motivering waarom een advies niet opgevolgd is niet voldoende gemotiveerd in het nieuwe plan staat.

          Noordenveld verleent in principe medewerking aan een bestemmingswijziging én een toevoeging van twee woonkavels in het kader van de ‘Ruimte voor ruimteregeling’ en het ruimtelijk kader Terheijl. Het gaat om een perceel aan het Baggelveld in Nietap. Daar moeten woningen komen en staat nu nog een boerderij met opstallen en geldt nu nog de agrarische bestemming.

          Het jaarverslag  en VTH-programma milieutaken RUD is vastgesteld. Het college van Noordenveld nam dit ter kennisgeving aan en heeft niets op het verslag aan te merken. De RUD is onder andere verantwoordelijk voor vergunningverlening, milieu-specialistische taken, asbest, toezicht en handhaving en externe veiligheid.

          Noordenveld kan zich vinden in drie voorstellen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor gaat leggen tijdens de algemene ledenvergadering. Het gaat dan om het instellen van een College van Dienstverlening, het oprichten van een fonds voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering én het uitvoeren van in 2018 voorliggende projecten. Die projecten behelzen onder meer de omgevingswet, het digitale klantendossier en een actieplan digitale archieven.

          De antieke inventaris van havezate Mensinge zal getaxeerd worden. Ten behoeve van de verzekering moet het inventaris eens in de drie jaar getaxeerd worden en de laatste taxatie van de spullen in de havezate dateert al van zes jaar geleden. De taxatie gaat zo’n 3.700 euro kosten en wordt gedekt uit ‘onderhoud kunst’.