Hamerstukken

  • Noordenveld stemt in met de uitvoering van de cliëntenervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo en heeft kennis genomen én ingestemd met de gunning (van de uitvoering) aan ZorgfocuZ. Gemeenten zijn vanaf 2016 verplicht dergelijke onderzoeken uit te voeren. Doel is het verantwoording afleggen aan inwoners, Raad, Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport over het gevoerde beleid. De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren als ook de kwaliteit daarvan.
  • Noordenveld verleent in principe medewerking aan het verplaatsen van het bouwvlak 3-5 aan de Altenaweg in Peize. Ter plaatse staan al twee bedrijfswoningen. De oudste, zo is het plan, zal worden afgebroken en iets naar oostelijke richting worden verplaatst en zo dus iets buiten het bouwvlak komen. Dit in verband met de verkeersbewegingen, nu moeten auto’s namelijk vaak om de bedrijfswoning heen en dan is de weg nogal krap. Een nieuw, wat breder bouwvlak dat minder diep is, is dus de gewenste situatie. En daar kan de gemeente zich in vinden. In principe.
  • De kavels voor Oosterveld in Norg gaan straks in uitgifte. Geïnteresseerden krijgen twee keer de kans een optie aan te gaan. De eerste termijn van zestien weken is gratis, de tweede termijn van eveneens zestien weken kost honderd euro per vier weken. Na de optietermijnen zal binnen veertien dagen de koopovereenkomst getekend worden. Bij het passeren van de notariële akte worden de optiekosten vervolgens weer in mindering gebracht.
  • Meneer uit Nietap maakte kosten toen er een defect was aan de riolering van zijn woning en diende de nota in bij de gemeente. Meneer had door een ingeschakeld bedrijf de erfscheidingsput op laten graven en toen bleek dat de put leeg was maar dat er wel een defect was aan het gemeentelijke rioolstelsel. Noordenveld wenste de nota niet te voldoen en met die uitspraak was meneer het niet eens. Hij ging in beroep, maar de Bezwaarcommissie verklaarde zijn beroep niet-ontvankelijk. Dit omdat in het kader van artikel 1.3 van de Awb er geen sprake was van een gemeentelijk besluit, er niet gesproken kon worden van een publiekrechtelijke rechtshandeling door Noordenveld. Wethouder Auwema ging het gesprek aan met meneer, omdat de gemeente wel inzag dat het billijk zou zijn dat Noordenveld een deel van de kosten zou betalen. Meneer en wethouder kwamen vervolgens uit op een bedrag van 250 euro.