Hamerstukken

– Meneer uit Peize kreeg van de gemeente Noordenveld een last onder dwangsom opgelegd vanwege drie geconstateerde overtredingen. Meneer had een deel van de grond afgegraven en het oostelijke deel van het perceel verhard met asfaltgranulaat. Ook werd er buiten materiaal opgeslagen en hoort het bedrijf (transport/loonbedrijf) vanwege het bestemmingsplan eigenlijk in een hogere milieucategorie thuis. Meneer diende bezwaar in en met succes.  Althans, het verharden met asfalt mag gewoon. De andere twee overtredingen zijn door de gemeente terecht gesanctioneerd, zo oordeelde de bezwaarcommissie.
– Noordenveld handhaaft het risicoprofiel reserve Sociaal Domein net als de hoogte van de reserve van het Sociaal Domein. Deze begroting zal de komende drie jaar als gesloten systeem beschouwd worden. Onder dit gesloten systeem vallen onder meer de budgetten voor Jeugdwet, Wmo, participatiewet en Wsw.
– Noordenveld stemt in met het Plan van Aanpak voor het versterken van de integratie van nieuwkomers in Noordenveld. Het college verzoekt de Raad dan ook om 250.000 euro uit de algemene middelen te bestemmen voor dit plan. In dit plan van aanpak staat onder meer dat de intake van de nieuwkomer verbreedt moet worden onder de noemer ‘ken de nieuwkomer’. Ook moet er een programma komen dat is afgestemd op de nieuwkomer gericht op ontmoeting, participatie en zorg. Het plan omvat de periode tot eind 018. Noordenveld krijgt dit jaar 320.000 euro in de algemene middelen als gevolg van de compensatieregel verhoogde asielinstroom. Dat geld is door de gemeente min of meer vrij besteedbaar. De 250.000 euro is bestemd voor 2017 en 2018.