Politiek Noordenveld

 

– Noordenveld gaat het contract met CMO STAMM verlengen tot en met 2018. Zij verzorgen het functioneel beheer van de Drentse Verwijsindex; de lokale implementatie van de Verwijsindex Risicojongeren. Voor 2017 kost dat de gemeente 1767 euro, voor 2018 is dat 2584 euro.
– Noordenveld heeft de herindelingsontwikkeling van Stuurgroep Herindeling Westerkwartier ter kennis aangenomen. Noordenveld is een omliggende (toekomstige buurt-) gemeente en dus in de gelegenheid eventueel een zienswijze in te dienen. De herindeling heeft consequenties voor Noordenveld in die zin dat er nu met Novatec en ISD Noordenkwartier gemeenschappelijke regelingen zijn. Over die regelingen is ondertussen al gesproken. Partijen hopen te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie.
– Noordenveld stemt in met het bedrijfsplan Meldpunt Discriminatie Drenthe 2017-2020 en mandateert wethouder Huizinga de papieren te ondertekenen. Per inwoner van de gemeente wordt 27 eurocent beschikbaar gesteld in 2017 en 2018, zonder indexering. Het plan is er op provinciaal niveau voor klachtenbehandeling, registratie en netwerken en in overleg met de gemeente wordt ingezet op lokaal netwerk rondom discriminatie.
– Vooruitlopend op de besluitvorming over de Boskamplocatie komt er een gescheiden rioolstelsel bij het vervangen van het hoofdriool van de Secretaris Buitenveldlaan in Roden. De meerkosten bedragen veertig mille. Het hoofdriool, nu nog gemengd stelsel, van de Secr. Buitenveldlaan is in slechte staat en moet vervangen worden. Die vervanging is ondertussen al een aantal keren uitgesteld in verband met die herontwikkeling. De kwaliteit van het riool is nu echter zo slecht, dat het risico te groot is om nog langer te wachten. De werkzaamheden zullen in juli van dit jaar worden opgepakt.
– Vereniging Groen Noordenveld diende twee bezwaarschriften in tegen de vaststelling van de Najaarsnota 2016 en de Jaarrekening 2015. Wat betreft de jaarrekening is de provincie verzocht onderzoek te doen naar de verslaglegging van de gemeente. De provincie is bezig de vragen van VGN te beantwoorden. Voor wat betreft de najaarsnota: de commissie bezwaarschriften verklaarde het bezwaar niet ontvankelijk, omdat er geen sprake zou zijn van een voor beroep vatbaar besluit.
– Noordenveld geeft twee bouwkavels uit voor de oprichting van vrijstaande woningen in het plan Roderveld IV, met toepassing van het uitgifteprotocol. De gemeente werkt ook mee aan de verruiming van de vergunning voor Baansportcentrum Steenbergerveld als het gaat om motorsport-gerelateerde activiteiten. Het bestuur moet zelf draagvlak bij de omwonende creëren. Ook wordt gesproken over eigendomsoverdracht van het baansportcentrum.
– Noordenveld werkt in principe mee aan de vestiging van een schapenhouderij en handelsstal aan de Grensweg in Een West. Wel zal een bewijs van inschrijving van de pachtovereenkomst bij de Grondkamer en een afschrift van de zogenaamde Nb-vergunning afgegeven moeten worden en zal de gemeente Leek op de hoogte gebracht moeten worden.