Hamerstukken week 10 “17

– Noordenveld heeft het plan van aanpak ‘Laaggeletterdheid’ vastgesteld. Met het plan is 15.000 euro uit de REP-middelen gemoeid, en 20.000 euro uit het budget ‘Meedoen’. Op meerjarenbasis zal nog eens vijftien mille uit de REP-middelen komen en 34.500 euro per jaar uit ‘Meedoen’. Noordenveld doet mee aan de netwerkaanpak ‘Taal voor het Leven’ in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven, ISD Noordenkwartier, Welzijn in Noordenveld, Bibliotheek Noordenveld en Alfa College. Het plan voorziet in een gestructureerde aanpak van laaggeletterdheid onder met name de onzichtbare en moeilijk bereikbare doelgroep van autochtone Noordenvelders die laaggeletterd zijn. Maatwerk wordt het toverwoord. Er zal een Taalhuis worden gecreëerd en een Taalhuiscoordinator, net als dat er vrijwilligers en taalcoaches zullen worden ingezet.
– Noordenveld heeft met instemming kennisgenomen van de kaderbrief 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe en dient dus geen zienswijze in. De geformuleerde, beleidsmatige uitgangspunten passen in de ingezette lijn van de afgelopen jaren. Er is oog voor de Drentse maat en de daarbij behorende wijze waarop zaken zijn georganiseerd. In bepaalde gevallen wijkt Drenthe af van de landelijke normen. Noordenveld plaatste wel een kritische kanttekening bij de manier waarop huisvestingsdossiers van de brandweer geregeld zijn. De regeling blijft ook financieel binnen de vastgestelde kaders.
– Noordenveld stemt in met de nieuwe Planning&Control cyclus. De huidige cyclus voldoet niet langer aan de gewenste standaarden. Het proces zal weer toekomstbestendig gemaakt worden, zodat bedrijven, raadsleden, het college en ambtenaren weer trots kunnen zijn op hun P&C producten. In de nieuwe opzet is het bovendien BBV-proof. Noordenveld wil bovendien op termijn ook voorsorteren op programmatische werken. Er komt een perspectiefnota, een trimesterrapportage en een scheiding tussen planning- en verantwoordingsdocumenten.