Hamerstukken week 11 “16

– Noordenveld heeft de Uitvoeringsregels Jeugdhulp 2016 vastgesteld. In het verlengde van deze vaststelling is besloten de in 2015 opgeschorte inning van ouderbijdragen jeugd GGZ niet alsnog te innen, nu de ouderbijdrage op grond van de jeugdwet per 1 januari van dit jaar is afgeschaft.

– De gemeente Noordenveld is akkoord gegaan met de overgang van het ontwikkelrecht van achttien kavels in Roderveld IV van Heijmans Vastgoed naar Frisoplan. Er is ondertussen een overeenkomst tussen de gemeente, Heijmans Vastgoed en Frisoplan vastgesteld. Om Friso een redelijke termijn van ontwikkeling en verkoop te geven, wordt voorgesteld om de termijn van de tien kavels in fase 2 te verruimen van 1 maart 2016 naar 1 december 2016. Friso is voornemens om zo snel mogelijk te starten met het ontwerp en de verkoop van deze achttien twee-onder-een-kap woningen. De overname van het ontwikkelrecht heeft geen gevolgen voor de grondexploitatie doordat dezelfde grondprijs wordt gehanteerd.

– Noordenveld heeft de notitie ‘Visie en kaders Drentse gemeenten op de aanpak bij vrijwillige- en gedwongen hulpverlening in het kader van de Jeugdwet’ vastgesteld. Het is zaak voor Noordenveld om zorg te dragen voor een samenhangende keten tussen het vrijwillig kader en de gedwongen hulpverlening. In de notitie is de gemeentelijke visie op deze keten verwoord alsmede de kaders waarbinnen die samenhang geborgd dient te worden. De notitie geldt als Drents kader ten aanzien van niet vrijwillige en gedwongen hulpverlening (drang en dwang) en de rol van de gecertificeerde instellingen daarin. Door dit kader moet een zodanig samenhangende keten ontstaan die zorgt dat er geen kinderen tussen wal en schip raken. Uitgangspunt is en blijft altijd dat de gemeente de over-all regierol heeft in het vrijwillig kader en dat de jeugdbeschermer in- en uitvoert zodra dit nodig is. Pas als er sprake is van gedwongen kader heeft de jeugdbeschermer de regie.