Hamerstukken week 14 “16

– De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften presenteerde onlangs het jaarverslag 2015. Geconstateerd wordt dat bezwaarschriften over het algemeen binnen de geldende termijn worden afgehandeld. Daarbij worden de wettelijke mogelijkheden van opschorting en verdaging waar nodig benut. Het overleg met de collega’s van de vakafdelingen wordt voorts als positief ervaren.

– Het college zal de Raad voorstellen om de welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Rottinghuis locatie – J.P. Santeeweg 20-28 in Nietap, aan te passen. Het bestaande ‘gebied 30 Nietap – centrum en lintbebouwing’ moet worden opgesplitst in ‘gebied 30 Nietap – centrum’ en ‘gebied 30A Nietap- lintbebouwing’. Voorts zal de welstandsnota voor ‘gebied 30 Nietap-centrum’ aangepast worden voor de Rottinghuis locatie. Rottinghuis heeft het voornemen het braakliggend terrein her te ontwikkelen naar een woningbouwlocatie. Bedoeling is om in totaal elf grondgeboden woningen te realiseren met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen. Daarom wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.

– Noordenveld neemt het initiatief voor het starten van de netwerkaanpak via ‘Taal voor het Leven’, voor leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid. De gemeente gaat hierbij uit van lokale uitwerking en zet ook de leesbevordering via ‘Kunst van Lezen’ voort en legt een link met ‘Taal voor Leven’. Beide programma’s worden verwerkt in nieuwe subsidieafspraken met de bibliotheek.

– Het college van Noordenveld geeft akkoord voor budget Pauperparadijs ter hoogte van 42.500 euro. Het merendeel daarvan (32.500 euro) wordt uit het BOR-budget gedeeld. De rest komt uit het budget voor representatie.

– Villa Kakelbont in Peize krijgt van de gemeente geen medewerking voor een ruimtelijke procedure om uitbreiding van het aantal kindplaatsen mogelijk te maken. De gemeente is van oordeel dat op basis van de huidige situatie zonder ruimtelijke procedure geen uitbreiding van het aantal kindplaatsen plaats kan vinden. Dit op advies van de planoloog.