Hamerstukken week 15 “15

 

  • Noordenveld verleent medewerking aan een kruimelafwijkingsprocedure voor het verbouwen van de Esrank in Peize voor de realisatie van een medisch centrum in de voormalige ruimte van Welzijn in Noordenveld.

  • De gemeente verleent daarentegen geen medewerking voor het oprichten van een nieuwe woning op perceel Norgervaart 10 in Huis ter Heide. Vervangende nieuwbouw voor de schuur is op basis van het bestemmingsplan onder voorwaarden in beginsel wel mogelijk.

  • De grondquote voor de starterswoningen in Nieuw Roden is door de gemeente Noordenveld vastgesteld op 15 procent voor woningen tot 150.000 euro V.O.N. Verder is besloten dat de gemeente de grondexploitatie en de regie voert voor een eventuele ontwikkeling van de locatie Langewijk-Bisschopswijk in Nieuw Roden. Verder is besloten de kosten voor de bodemsanering van deze locatie dusdanig mee te laten wegen dat er minimaal een neutrale grondexploitatie gevoerd kan worden en in een later stadium aan de gemeenteraad voor te stellen de overige saneringskosten ten laste te laten komen van de Algemene Reserve.

  • Noordenveld heeft schriftelijk gereageerd op vragen van Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld. De vragen hebben betrekking op een aantal mededelingen van het college over de handhaving van permanente bewoning van vakantiehuizen. De handhaving lag lange tijd stil en er is besloten om opnieuw te gaan handhaven. Het beleid bij dwangsommen is veranderd. Er wordt een extern bureau ingeschakeld bij de handhaving en er komt een proef met permanent wonen in recreatiewoningen in Norg.

  • Noordenveld stemt in met de invoering van gescheiden inzameling van drankenkartons aan de bron met als drager de plastic zak voor kunststofverpakkingen. De gescheiden inzameling wordt gestart per 1 mei en wordt gedurende het jaar gemonitord en geëvalueerd. De kosten voor deze inzameling worden gedekt uit de opbrengsten van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

  • Noordenveld tekent op korte termijn de Term Sheet. Zoals bekend is onlangs de Health Hub in Roden van start gegaan. Om op 1 september ook feitelijk van start te kunnen gaan, moet er nog een heleboel gebeuren. Een van de dingen die op korte termijn zal worden opgepakt is het juridisch vastleggen van de samenwerking binnen de Health Hub. Als eerste stap is een Term Sheet opgesteld, waarin een aantal algemene uitgangspunten zijn vastgelegd. Op grond van deze uitgangspunten zullen partijen hun samenwerking verder vorm geven. Op basis van deze Term Sheet zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, die te zijner tijd ter goedkeuring zal worden voorgelegd.