Hamerstukken week 16 “16

– De gemeente Noordenveld verleent in principe medewerking aan de vestiging van een vecht-/sportschool aan de Dorpsstraat 10A in Nieuw Roden. Bijzonder, want eerder werd een zelfde verzoek afgewezen. Bij het hernieuwde verzoek zijn echter ‘oplossingen en nieuwe inzichten’ aangedragen ten aanzien van met name parkeren en de geluidsbelasting. De planoloog is overigens nog steeds van mening dat de locatie niet optimaal is voor de functie. De gemeente wenst toch mee te werken, zeker omdat de initiatiefnemer al lang op zoek is naar een geschikte locatie en ook een locatie in Roden al eerder afviel. De gemeente laat bovendien weten dat er geen andere locaties voorhanden zijn en dat het content is met het feit dat zo een leegstaand pand opnieuw ingevuld wordt.
– Het college van Noordenveld stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘herontwikkeling locatie Ronerborg Roden’ ongewijzigd vast te stellen en bovendien geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is. Ook zal de Welstandsnota Noordenveld 2008 conform voorstel gewijzigd worden en gaat de aanpassing van die nota in werking na de bekendmaking. Ook zullen hogere waarden geluidshinder vastgesteld worden.
– In het kader van het Fonds Leefbaarheid heeft Noordenveld in het eerste kwartaal van dit jaar 18.125 euro toegekend. REO, Stichting Amonet, Christelijke Onderwijsgroep Drenthe, Toen en Nu Festival en Stichting Oost West Kontakten waren de ‘grootverdieners’ met elk twee duizend euro. In totaal kan de gemeente dit jaar 50.000 euro uitgeven.
– Drenthe heeft onlangs een voorontwerp Cultuurnota aan het college voorgelegd. Het is voor Noordenveld belangrijk te reageren op de nota, met name om nog invloed te hebben op de definitieve inhoud van de nota vanuit het eigen perspectief en met het oog op de zaken die Noordenveld zelf van belang vinden en waar samen met de provincie in geïnvesteerd zou kunnen worden. Noordenveld heeft gereageerd en die brief eerst voorgelegd aan Biblionet Drenthe, Stichting openbaar bibliotheekwerk Noordenveld, Stichting Mensinge Complex en het Gevangenismuseum. Zij konden zich in grote lijnen vinden in de inhoud van de brief.