Hamerstukken week 21

– Van der Wiel Infra was in oktober van het vorig jaar bezig met het vervangen van het riool De Klencke en omgeving in Roden. De werkzaamheden werden later opgeschorst vanwege de ‘problematische’ staat van een aantal panden aan de Kastelenlaan nabij de Cloese. Ondertussen heeft de gemeente Grontmij de opdracht gegeven een risicoanalyse op te stellen. Zodra de risico’s in beeld zijn gebracht kan aan Van der Wiel Infra weer opdracht gegeven worden om de werkzaamheden in De Cloese te hervatten. De betrokken bewoners zullen gedurende de werkzaamheden ten behoeve van de monitoring nauwgezet geïnformeerd worden over het verloop van het project.

– Opgelet: het college van B en W stelt de raad voor om economische activiteiten die voortvloeien uit gemeentelijk beleid van Noordenveld aan te wijzen als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet Markt en Overheid.

– Noordenveld verleent de Stichting D’r Uit eenmalig een subsidie van vijfhonderd euro voor de organisatie van een reis voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 kreeg de stichting hetzelfde bedrag uitgekeerd. De gemeente spreekt hiermee waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers die zich verbinden met mensen voor wie meedoen niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Met de transitie AWBZ, waarbij de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor (ondermeer) de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, kan een heroverweging van het subsidiebeleid plaatsvinden. Een dergelijke heroverweging kan van invloed zijn op subsidieverzoeken zoals deze van stichting D’r Uit.

Noordenveld werkt in principe mee aaneen uitbreiding van de golfbaan (GC Holthuizen) met een negen holes par 3 baan in westelijke richting. De uitbreiding zal bijdragen een een breder en beter gebruik van de golfbaan, hoewel in principe in strijd met het nu geldende bestemmingsplan ‘agrarisch met waarden’