Hamerstukken week 22

– De gemeente Noordenveld ontving recent de jaarrekening 2013, de aangepaste begroting 2014 inclusief liquidatiekosten en een plan van aanpak met betrekking tot de gehele liquidatie van de GR Cevan (automatiseringsdiensten). Uit de stukken blijkt dat 2014 het laatste operationele jaar wordt van de GR. Voor één ex-medewerker, voor wie nog een wachtgeldverplichting bestaat tot 2015 wordt een passende afwikkeling gezocht. Naar verwachting resteert ultimo 2014 een voordelig saldo van 36.000 euro. Dit saldo wordt conform de statutaire bepaling op basis van de bestaande verdeelsystematiek aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Financieel consulent Lex Heeren is daarmee akkoord.

– Burgemeester en wethouders gaat advies aan de raad uitbrengen over de wenselijkheid van de fusie tussen OBS Altena en OBS ’t Spectrum per 1 augustus 2014. De algemene directie OPO Noordenveld kreeg opdracht om de fusie te formuleren en aan die opdracht is ondertussen voldaan. De school in Altena werd wat betreft het aantal leerlingen te klein om ook volgend jaar nog op een volwaardige manier les te kunnen geven.

– De Vereniging Groen Noordenveld heeft een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) ingediend met als doel informatie te verkrijgen opdat bezwaar kan worden gemaakt tegen het project ‘het Hoge Hert’ (een uitkijktoren) in de Onlanden nabij Peize.