Hamerstukken week 24 “16

– Noordenveld heeft het woonplaatsbesluit waarin besloten wordt om de grens tussen woonplaatsen Steenbergen en Roderesch te wijzigen in het kader van de Wet Basisregistratie Adressen en gebouwen vastgesteld. Het besluit om de woonplaatsgrens te wijzigen ligt in het feit dat geografisch gezien het adres Markeweg 8 in Steenbergen op grote afstand ligt van Markeweg 8A in Roderesch. Dit geeft veel problemen bij bezorging van goederen en de vindbaarheid van de adressen, zo vernam de gemeente na aanleiding van klachten van een bewoner. Daarom is besloten dat de nummers 8 en 8A van de Markeweg in dezelfde woonplaats komen te liggen.

– Noordenveld heeft de heer Winkel gedurende de tijd dat hij werkzaam is voor de gemeente aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van, bij, of krachtens de Wabo, de Woningwet, Wet ruimtelijke ordening en de Algemene Plaatselijke Verordening gegeven voorschriften. Daarnaast werden mevrouw Last en mevrouw Riedstra – Van der Molen aangewezen als toezichthouders in de zin van de Drank- en horecawet en de ‘regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en horecawet’ gedurende de tijd dat zij taken uitvoeren voor Noordenveld. Beide vrouwen werden bovendien aangesteld als onbezoldigde ambtenaren voor zolang zij werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente.