Hamerstukken week 28 “16

– Noordenveld heeft Enexis laten weten dat het aandelen wil verkopen en dat het de lening tranche D gedeeltelijk wil aflossen. De compensatie gederfde rente EDON-lening zal als incidentele baat verwantwoord worden bij de najaarsnota 2016. Het structurele netto-nadeel wordt verwerkt in de begroting 2017, afhankelijk van het percentage verkochte aandelen.

– De accountant van de gemeente heeft in het voorjaar de controle op de jaarrekening 2015 uitgevoerd. De bevindingen: de controle van decentralisaties zal de komende tijd worden uitgevoerd. Positief is dat de organisatie actief stuurt op het proces. De accountant kan instemmen met de waardering van de grondexploitaties en de financiële positie van de gemeente is in 2015 verbeterd. Het weerstandsvermogen is voldoende om de gepresenteerde risico’s af te dekken. Ook vindt de accountant de interne beheersing van voldoende niveau, wel zijn er aandachtspunten rondom de functiescheidingen in processen en systemen. Ook de WNT is nageleefd en de jaarrekeningcontrole is voldoende verlopen. Volgens de accountant zijn er wel verbeterpunten te melden bij het opleveren van een volledig jaarrekeningcontroledossier.

– Mevrouw Wolters wordt directeur van openbare basisschool de Marke in Roden. Per 1 augustus was er een vacature. Liefst vijftig mensen solliciteerden, waarvan vier werden uitgenodigd voor een gesprek. Begin juni vond de eerste gespreksronde plaats. Na die gesprekken ging de voorkeur unaniem uit naar Wolters. De nieuwe directeur is geboren in 1980 en begon in 2002 als groepsleerkracht in het primair onderwijs. In de jaren daarna heeft ze brede ervaring opgedaan met onder andere leerlingenzorg, het coachen van leerkrachten, maar ook met beleid. Vervolgens maakte ze kennis met alle facetten van leidinggeven aan een grote school voor primair onderwijs in functies als kwaliteitsmedewerker, directeur ondersteuner en management teamlid. In 2016 rondde ze de opleiding Schoolleider Vakbekwaam af. Naar mening van de sollicitatiecommissie past Wolters het beste in het geschetste functieprofiel.