Hamerstukken week 29 “16

– Het aantal ZZP-ers in Noordenveld is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daarmee zorgt deze groep voor ruim 13 procent van de gemeentelijke werkgelegenheid. Vanuit de behoefte deze groep beter in kaart te brengen en hun wensen en mogelijkheden te inventariseren, is de afgelopen vijf maanden gewerkt aan een onderzoek naar de behoefte van ZZP-ers in Noordenveld. De belangrijkste conclusies: grote behoefte aan netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente en faciliteren in en bij openbare werkplekken in bedrijfsverzamelgebouwen. Om vormt te geven aan de behoefte te komen tot netwerkmogelijkheden en te ondersteunen bij verbinden en samenwerken, is onlangs samen met drie enthousiaste ZZP-ers een werkgroep geformeerd. De gemeente zal ook de overige conclusies oppakken en nader uitwerken.
– Het college van Noordenveld heeft onlangs kennisgenomen van de Jaarrekening 2015 van de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld. Vervolgens is de subsidie 2015 definitief vastgesteld op 70.425 euro. De gemeente had de stichting een voorschot op de subsidie verstrekt van 70.000 euro.
– Het college van Noordenveld stelt voor 12.500 euro beschikbaar te stellen voor de wielerevenementen ‘De Slag om Norg’ en ‘De Veldslag om Norg’. De kosten worden gedekt uit Fonds Leefbaarheid en het in de conceptvoorjaarsnota opgenomen budget voor uitvoering van de nota ‘Noordenveld op Fietse’. Bovendien wil de gemeente samen met Drenthe Beweegt en de sport- en cultuurcoaches voor maximaal 12.500 euro aan uren side-events organiseren die bijdragen aan Noordenveld Fietsgemeente, Op Fietse en JOGG-Noordenveld.
– De gymzaal van de voormalige Meester De Vriesschool in Nieuw Roden wordt gesloopt en de vrijstaande noodlokalen worden verwijderd. De school zal vervolgens in de verkoop gaan. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een krediet van 59.000 euro beschikbaar te stellen voor de verkoop van het schoolgebouw, de sloop van de gymzaal en het verwijderen van de vrijstaande noodlokalen en deze kosten te dekken uit de verkoopopbrengst van de schoollocatie. ‘Mijn Makelaar Noordenveld’ zal trachten het pand te verkopen.