Hamerstukken week 3 “16

– Noordenveld zal de handhaving van de permanente bewoning van recreatiewoningen in met name Norg conform de bestuursovereenkomst 2014-2018 voortzetten. De handhaving zal tot 1 januari 2017, zoals ook nu al het geval is, worden uitbesteed aan een extern bedrijf. Noordenveld stelt bovendien de heer Freijssen aan als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder. Mevrouw Van Veluw- Kruijsbergen is bovendien gemachtigd om namens Noordenveld op te treden bij de Bezwarencommissie, de Rechtbank Noord Nederland en de Raad van State.

– Het college van Noordenveld stelt de Raad voor een bedrag van 700.000 euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van papiercontainers- inclusief containers voor pilot GFT en dit te dekken middels de afvalstofheffing. Daarnaast vraag het college de Raad eenmalig tien mille beschikbaar te stellen voor een pilot GFT en dit te dekken middels de afvalstofheffing.

– De gemeente stemt in met de inhoud van het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie Ronerborg, Roden’. De Wind Groep uit Drachten wil hier grondgeboden woningen realiseren. Aan de zijde van de Nieuweweg komt een gezondheidscentrum. De gemeente stelde al eerder de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie vast Daarnaast is ook de verkaveling en de grondexploitatie al eerder vastgesteld door de gemeente. Mocht de realisatie van het gezondheidscentrum aan de zijde van de Nieuweweg niet doorgaan, dan worden op deze plaats woningen gerealiseerd. Wat betreft deze locatie liet de welstandscommissie weten de groenstructuren te behouden, het college onderschrijft dit advies. Het behoud of realisatie van (nieuw) groen in het gebied zal bovendien worden opgenomen als voorwaarden in de koopovereenkomsten.