Hamerstukken week 35 “16

– Het college van Noordenveld stelt voor om de gewijzigde Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Noordenveld 2016 vast te stellen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten publiceerde onlangs een geactualiseerde modelverordening, Wijzigingen zijn onder meer van toepassing op computers en internet, collectieve verzekeringen voor pensioen, invaliditeitspensioen en overlijdensuitkering.
– Burgemeester en wethouders van Noordenveld stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Esweg Nieuw Roden’. Het plan zal ter inzage gelegd worden. Ook het voorstel tot aanpassing van de welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Esweg-locatie zal tegelijk ter inzage gelegd worden. Al in 2014 besloot Noordenveld om Bouwbedrijf Van der Sluis in Roden de gelegenheid te bieden om voor eigen rekening en risico op de door hen voorgestelde locatie langs de Esweg woningbouw te realiseren. Overigens zal in het kader van de voorgenomen ontwikkeling de bebouwde komgrens gewijzigd moeten worden zodat de nieuwe woningen binnen de bebouwde kom vallen. De aan te leggen parallelweg wordt onderdeel van een 30-kilometerzone, de Esweg zelf wordt een 50-kilometer weg tussen de Veldweg en de Ereberglaan, de Veldweg krijgt ter hoogte van het plangebied een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, het deel buiten de bebouwde kom blijft 60 kilometer per uur. Om de snelheid af te dwingen zijn plateaus gepland op de kruising met de Veldweg en op de kruising met de Ereberglaan. Voor het verplaatsen van de bebouwde kom grens zal een raadsbesluit worden genomen. Voor het instellen van snelheden en éénrichtingsverkeer worden verkeersbesluiten genomen.