Hamerstukken week 35 2015

– De gemeente Noordenveld is van plan een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van Juvaid van vijfduizend euro per maand met een maximum van 20.000 euro wegens geconstateerde overtredingen van het Bouwbesluit 2012. In juni van dit jaar is een hercontrole uitgevoerd bij Juvaid Justitiële jeugdinrichting/Het Poortje aan de Oude Asserstraat in Veenhuizen. Tijdens deze hercontrole werd geconstateerd dat de meeste overtredingen die tijdens de eerdere controle waren geconstateerd, grotendeels nog aanwezig waren.
– In Norg, aan de Oosterduinen, kregen een gebruiker en een medegebruikster een last onder dwangsom opgelegd in verband met het in strijd met het geldende bestemmingsplan gebruiken van hun recreatiewoning. Uit onderzoek bleek namelijk dat het huis permanent bewoond wordt. Een zienswijze van de bewoners bracht Noordenveld niet op andere gedachten. De ‘daders’ krijgen zes maanden de tijd om de overtreding te beëindigen. Zo niet dan wacht ze een dwangsom van 15.000 euro ineens. Dit bedrag- zo denkt de gemeente- wordt geacht een voldoende prikkel te zijn om de overtreding te beëindigen en nadien ook beëindigd te houden.
– Van maart tot mei heeft het eindconcept preventie- en handhavingsplan alcohol ter inzage gelegen. De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordenveld, heeft een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft er toe geleid dat het conceptplan op een aantal punten is gewijzigd. Zo is het plan meer concreet gemaakt en daarmee leesbaarder. Bovendien is een paragraaf over bestaand beleid en overlegstructuren toegevoegd en aan de toegestane tien bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn schenktijden toegevoegd. De wens van de KHN om de para commerciële instellingen geen ruimte te bieden om bijeenkomsten van persoonlijke aard te organiseren, is niet overgenomen.
– Wethouder Alex Wekema wordt namens het college van Noordenveld gemandateerd de samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf arbeidsmarktregio Groningen te ondertekenen. Een werkbedrijf is de schakel tussen werkzoekenden met een beperking en de afspraakbanen die werkgevers voor deze groep gaan creëren. De vorming van het Werkbedrijf heeft geen financiële of organisatorische gevolgen voor Noordenveld. De uitvoering van de Participatiewet is en blijft de verantwoordelijkheid van de ISD Noordenkwartier.