Hamerstukken week 39 “15

– Noordenveld verleent onder voorwaarden medewerking aan het -in afwijking van het bestemmingsplan- bouwen van een recreatiewoning in de Oosterduinen in Norg. De bestaande recreatiewoning is in 2009 al gesloopt. In de voorwaarden zal onder andere worden opgenomen een herplantplicht volgens de beplantingsovereenkomst en dat er maar één recreatiewoning op het perceel mag staan. De bestaande stacaravan dient voor de start van de bouw van de recreatiewoning te worden verwijderd.

– De gemeente Noordenveld heeft de grondprijsbrief 2016 vastgesteld en deze ter vaststelling bij de begroting aan de raad voorgelegd. Het college constateert dat de markt weer aantrekt en woningprijzen langzaam stijgen. Recent is getoetst of de kavelprijzen nog passend zijn in de huidige markt en daaruit is gebleken dat dit wel het geval is. De grondprijzen in Noordenveld liggen nog steeds in lijn met de omliggende gemeenten. Het college stelt dan ook voor om de prijzen ook voor dit jaar gelijk te houden.

– Per juli van dit jaar is de heer H.C. Koster ingehuurd door de vakgroep handhaving als Wabo-jurist. In de tijd dat hij werkzaam is voor de gemeente Noordenveld, wordt hij aangewezen als ambtenaar belast met het toezicht op naleving – in Noordenveld- van bij of krachten de Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening gegeven voorschriften.

– Noordenveld werkt onder voorwaarden planologisch mee aan een zorgboerderij voor dagbesteding in Een-West. De bedoeling is om dagbesteding aan te bieden aan dagelijks maximaal acht cliënten met een beperking. De cliënten worden door het personeel van de zorgboerderij zelf opgehaald en teruggebracht. Het bedrijf wordt een tweede locatie van Zorgboerderij Zie Zoo uit Zevenhuizen.