Hamerstukken week 39 “16

Noordenveld stemt in met de bestuursovereenkomst coördinerende gemeente jeugdhulp Drenthe 2016-2018. Op basis van deze overeenkomst zal de gemeente Hoogeveen aangewezen worden als coördinerende gemeente. Wethouder Alex Wekema wordt gemachtigd om de bestuursovereenkomst namens Noordenveld te ondertekenen. Op deze manier willen Drentse gemeente een organisatiestructuur neerzetten en inrichten voor regionale en bovenregionale jeugdhulp, waarbinnen de hulp aan jeugdigen effectief en efficiënt ingezet kan worden.

Een mevrouw uit Alteveer krijgt, overeenkomstig het planschadeadvies van de SAOZ, een planschadevergoeding van 17.450 euro uitgekeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 maart 2016. Ook het wettelijk voorgeschreven en betaalde drempelbedrag van 300 euro krijgt ze van de gemeente terug. Mevrouw is met succes van mening dat haar woning aan de Melkweg minder waard is geworden omdat in het bestemmingsplan Buitengebed Noordenveld op een naastgelegen perceel een woonbestemming is gelegd Deze woning is een bestaande oude woning die in het verleden onbewoonbaar is verklaard en die vervolgens is blijven bestaan en opgeknapt.
– Noordenveld stemt in met de vaststellingsubsidie 2015 ter hoogte van 200.757 euro aan Peuterspeelzalen in Noordenveld. Voor 2017 zal dit 219.500 euro bedragen. Bovendien stemt Noordenveld in om de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen te verschuiven naar 1 september 2017. Vanaf dat moment zal ook de gemeentelijke subsidierelatie worden opgezegd. Vanaf 1 september 2017 wordt alleen nog subsidie verleend aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvang.
– Welzijn in Noordenveld’s subsidie over 2015 is door de gemeente Noordenveld vastgesteld op 740.780 euro. Voor 2017 zal dit een bedrag van 759.411 euro zijn.

Noordenveld is in beginsel bereid om mee te werken aan het omzetten van de tijdelijke verharding van de Noordstukken in Langelo in een definitieve verharding. Het betreffende deel van de Noordstukken wordt geruild met de Marke van het Westeinde van Norg tegen een deel (het zandpad, exclusief fietspad) van de Roeghoornweg in Norg.