Hamerstukken week 4 “16

– Noordenveld heeft de lijst van medewerkers die aan akkoordverklaring mogen afgeven voor de notariele afdoening van privaatrechtelijke rechtshandelingen geactualiseerd. De taken zijn als volgt verdeeld. Taakveld Ontwikkeling en Dienstverlening: mevrouw Jager – Schoemaker (teamleider). Taakveld Ontwikkeling: G. Hoving (teamleider). Vakgroep gebiedsontwikkeling: E. Hollander, S. Lap, J.J.P. Panman en R. S. van der Werff. Vakgroep Ontwikkeling: E. B. Korf en L. R. Ronde. Vakgroep Interne Ondersteuning: A. Wegkamp. Vakgroep Juridische Zaken: H.A. Vriezema, H. van den Berg en A. M. Kooistra.

– Noordenveld heeft wijzigingen in de kosten van leges aangebracht. Zo mag het tarief voor een reguliere rijbewijsaanvraag met ingang van 2016 maximaal 38,99 bedragen. Noordenveld vraagt in 2016 38,95 euro. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft verder aangegeven dat met ingang van 2016 het rijkskostendeel van het tarief VOG stijgt van 22,55 euro naar 33,85 euro. De vergoeding die gemeenten krijgen voor de behandeling van een VOG-aanvraag blijft 7,50 euro, Het nieuwe tarief komt daarmee op 41,35 euro. De Raad van Noordenveld heeft in december 2015 besloten met ingang van 2016 geen leges meer te heffen voor evenementenvergunningen. Het hiervoor opgenomen tarief van 27,50 euro komt dan ook te vervallen.

– De gemeente Noordenveld verleent geen medewerking aan de realisatie van een sportschool aan de Eerste Energieweg 17 in Roden. Noordenveld oordeelt dat de vestiging van een sportschool op dit deel van het bedrijventerrein, ook al staan er dan panden leeg, geen gewenste ruimtelijke ontwikkeling is omdat hiermee een grote spreiding van dergelijke vrijetijdsfuncties ontstaat. Daarna was de gymzaal aan de Floralaan in beeld. Initiatiefnemer gaf echter aan dat eventueel combinatiegebruik met de naastgelegen school De Rank lastig is. Een ander gemeentelijk voorstel is nieuwbouw op de Vrijetijdsboulevard. De mogelijkheden hiervan zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van de studie die momenteel wordt uitgevoerd.

– Mevrouw parkeerde tijdens de Rodermarktfeestweek haar auto op de Molenweg, niet wetende dat ook daar een wegsleepregeling van kracht was. Har auto werd weggesleept en er volgde een boete. Mevrouw tekende bezwaar aan; ze zei niet te weten dat een dergelijke regeling ook voor de Molenweg van kracht was. Omdat mevrouw haar bezwaarschrift echter te laat indiende, blijft de boete gewoon van kracht.

– Noordenveld legde een inwoner van een recreatiewoning in de Oosterduinen een last onder dwangsom op, vanwege permanente bewoning waar dat dus niet is toegestaan. De Stichting Norgerduinen diende namens de inwoner een bezwaar in. De Commissie van Bezwaar verklaarde het bezwaar echter ongegrond en laat het besluit in stand.