Hamerstukken week 42 “16

– Een garagebedrijf in Peize – aan de Havenstraat om precies te zijn- mag van de gemeente Noordenveld uitbreiden. Dan zal hij echter wel de illegale bouwwerken op zijn terrein moeten verwijderen of (laten) legaliseren. In het voorjaar van 2015 werd een bouwstop aan de garagehouder opgelegd. Er werd namelijk gewerkt zonder benodigde vergunningen. Ter plekke constateerde de gemeente toen illegale bouwwerken. De gemeente Noordenveld heeft ondertussen en na onderzoek geen bezwaar tegen de uitbreiding. De plannen hebben geen negatieve invloed op het verkeer, evenmin op het straat- en bebouwingsbeeld. Bovendien grenst het terrein niet aan kwetsbaar gebied en zijn er geen stedenbouwkundige of planologische bezwaren. Maar: voor de gemeente daadwerkelijk vergunning verleend zullen dus de illegale bouwwerken moeten worden verwijderd of moet er een legalisatieprocedure moeten worden opgestart.
– In Westervelde diende iemand een vergunning in om een schuifdeur in zijn pand aan de Schoolstraat te veranderen in een dubbele draaideur. De gemeente vond dat goed. Een buurtgenoot had echter bezwaar. En dus zaten partijen onlangs bij de commissie van bezwaarschriften. De deskundige commissie achtte de klachten van meneer echter ongegrond en dus komt er echt een dubbele draaideur aan de Schoolstraat in Westervelde.
– De lijkbezorgingsrechten in de gemeente Noordenveld gaan omhoog op begrotingsbasis van 1500 euro. Het gaat dan om een stijging van een procent, conform de verwachte inflatieontwikkeling.
– Noordenveld heeft het VTH programma milieutaken RUD 2017 vastgesteld en ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. In het programma staan onder meer zaken als planning van uit te voeren controles, het aantal te verlenen vergunningen, te behandelen meldingen en ontheffingen, uren voor advies, meedraaien in een RUD Drenthe milieupiket, bodemtaken en klachten. Per vier maand komt er een voortgangsrapportage.