Hamerstukken week 44 “15

– De rechtbank Noord Nederland heeft beroepen van twee inwoners van Roden ongegrond verklaard. De rechtbank ziet gelet op de genoemde overwegingen geen grond voor het oordeel dat het college in de onderliggende zaken niet de adviezen van de SAOZ mocht afgaan. Het college heeft daarom in beide zaken terecht afgezien van een tegemoetkoming in planschade. Tegen de uitspraak kunnen de bewoners nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
– Noordenveld heeft besloten het handhavingstraject te sluiten wat betreft de brandveiligheid Juvaid in Veenhuizen. Begin oktober is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning voor de gewijzigde indeling van het gebouw inmiddels is ingediend.
– Om inzicht te krijgen in de bekendheid en tevredenheid van ouders ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft GGD Drenthe in opdracht van het CJG een effectmeting uitgevoerd. In 2013 heeft GGD Drenthe een vergelijkbaar onderzoek gedaan, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden met dit onderzoek. In 2014 hebben 191 ouders de vragenlijst ingevuld. In 2013 waren dat er 132. Opvallend is dat in 2014 meer ouders met kinderen van zeventien jaar en ouder de enquete hebben ingevuld. In 2014 geeft negentig procent van de ouders aan het CJG te kennen. In 2013 was dat nog 64 procent. Het zijn vooral ouders met pubers en jongvolwassenen kinderen die aangeven niet te weten dat ze ook zelf bij het CJG terecht kunnen met vragen. Het zijn met name ouders met een baby of peuter die contact hebben gehad met het CJG. Deze ouders hebben vooral vragen over de ontwikkeling, opvoeding, gedrag en gezondheid van het kind. Terwijl bij ouders met pubers en jongvolwassenen de vragen meer gericht zijn op gedrag, opvoeding en verslaving. De 83 ouders die ondersteuning hebben ontvangen zijn (zeer) tevreden over de snelheid waarmee het CJG contact met ze heeft opgenomen en de manier waarop de vraag is opgepakt. Voor alle ouders geldt dat ze net als in 2013 overwegend tevreden zijn over de verleende diensten. Ze ervaren het CJG als laagdrempelig.
– Noordenveld verlengt alle indicaties Persoonsgebonden budget die nu onder het overgangsrecht vallen tot 23 mei 2016. Alle indicaties Zorg in Natura Wmo die nu onder het overgangsrecht vallen en die aflopen in 2016 worden verlengd tot datum afloop indicatie. De indicaties Zorg in Natura Wmo die nu onder het overgangsrecht vallen en niet aflopen in 2016, worden verlengd tot 1 januari 2017. Verder is besloten alle indicaties Zorg in natura jeugdwet die nu onder het overgangsrecht vallen te verlengen tot 1 januari 2017. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden opgevangen binnen de begroting.