Hamerstukken week 44 “16

– Noordenveld stemt in met het rapport ‘Onderzoek uitvoering Wsw en participatiewet’ en heeft een voorkeursscenario vastgesteld wat betreft het opheffen van GR Novatec en GR ISD Noordenkwartier. Noordenveld onderzoekt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met het Westerkwartier ten aanzien van delen van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw. In dat kader zal de stuurgroep Westerkwartier worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. De raad van Noordenveld en de stuurgroep Westerkwartier wordt gevraagd voor 1 april volgend jaar een voorgenomen besluit tot opheffing te realiseren.
–  Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld stemt in met de nieuwe gebruiksvergoedingen voor de accommodaties. De raad zal voor worden gesteld om die vergoedingen voor 2017 met nul procent te verhogen. Een uitzondering daarop zijn de tarieven van het zwembad. Voorgesteld wordt die met vijf procent te verhogen. Dit zal resulteren in extra baten ter hoogte van in totaal 7.500 euro.
– In het kader van de herijking van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) is in de voorjaarsnota 2016 eenmalig 50.000 euro (2016) en 150.000 euro (2017) beschikbaar gesteld. De bijbehorende opdracht is om hiermee een extra inhaalslag in de kwaliteit van her beheer van de openbare ruimte te bewerkstelligen waar veel inwoners van de gemeente belang bij hebben. Ondertussen zijn de grootste behoeften van de inwoners geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat vooral het onkruid op verharding, het maaien en bijmaaien rondom obstakels de meeste klachten oplevert. Met de aanpak van deze punten wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel inwoners. Daarnaast zijn er ook andere punten die veel klachten opleveren. Zo zijn extra maatregelen gewenst bij het spotveldonderhoud, de reconstructie van de plantenvakken, het verbeteren van de paden op begraafplaatsen en het vraag gestuurd/gericht werken.