Hamerstukken week 45 “15

– De gemeente Noordenveld geeft over 2014 een subsidie aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland van 43.500 euro. Voor 2016 geldt een subsidie van 108.000 euro.

– De subsidie voor de Stichting Peuterspeelzalen in Noordenveld wordt behoorlijk minder. Voor 2014 werd die door de gemeente vastgesteld op 220.491 euro. In 2016 verleent Noordenveld nog een bijdrage van 186.024 euro. Ook het ingediende wetsvoorstel ‘Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang per 2018’ heeft de aandacht van Noordenveld. Dat wetsvoorstel heeft namelijk consequenties voor de SPiN en de gemeente. Om ook na 1 juli 2018 een goede voorschoolse opvang te hebben voor de peuters in Noordenveld, heeft het college opdracht gegeven om een aantal scenario’s van harmonisatie uit te werken. Op dit moment worden drie scenario’s uitgewerkt: alle peuterspeelzalen worden omgezet in peuteropvang, alle peuterspeelzalen harmoniseren met de kinderopvang é het scenario reguliere peuterspeelzalen laten vervallen en alleen subsidie verlenen aan de exploitatie van de wettelijke verplichte VVE-peuterspeelzalen. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar het onderzoek afgerond is.

– Kreeg de Stichting Welzijn in Noordenveld in 2014 nog een subsidie van 759.759 euro, voor 2016 zal dat nog een bedrag van 748.075 euro zijn. WiN is als welzijnsorganisatie sterk verankerd in de lokale samenleving en daarom een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente. Om zich goed op haar taak te kunnen blijven richten, heeft het college in 2014 besloten dat WiN in elk geval tot en met 2018 de lokale welzijnsorganisatie is.

– De gemeente Noordenveld volgt het beleid van de provincie Drenthe en sluit daardoor de opslag van radioactief afval in de ondergrond van Noordenveld uit. Dit standpunt wordt opgenomen in de Omgevingsvisie Noordenveld.