Hamerstukken week 46 “16

– Noordenveld heeft het ontwerp bestemmingsplan wat betreft ‘locatie Rottinghuis’ aan de J.P. Santeeweg in Nietap ongewijzigd vastgesteld. Noordenveld besloot bovendien geen exploitatieplan op- en vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. Wel zal de welstandsnota aangepast worden.
– Nogmaals de ‘locatie Rottinghuis’ in Nietap. Noordenveld heeft de straatnaam Harke Kuipersweg vastgesteld en de namen Meester Nonkesweg en Derk Landweerweg gereserveerd. Op de locatie was voorheen een herberg, café en wagenmakerij gevestigd. Dat werd gesloopt en het terrein ligt al enige jaren braak. Normaliter is de gemeente niet happig om namen van personen in straatnamen te gebruiken. In dit geval maakt het echter een uitzondering. Kuipers zorgde er namelijk voor dat de zo bekende tramlijn ooit voor zijn etablissement langsreed.
– Meneer diende bij de gemeente een verzoek Wet hergebruik overheidsinformatie in. De gemeente antwoordde, maar indiener bleek niet echt content met de antwoorden en diende een bezwaarschrift in. Meneer had de data namelijk graag elektronisch gehad en vond het incompleet. Volgens de commissie van bezwaarschriften heeft de gemeente echter goed gehandeld. Het moet informatie verschaffen zoals dat voorhanden is, zonder extra bewerking. En wat betreft het missen van stukken: sommige informatie kan auteursrechtelijk beschermd zijn en Noordenveld heeft geen systeem dat goed te filteren. En dus werd het bezwaar van de indiener ongegrond verklaard.
– Noordenveld gaat niet akkoord met het voorstel van Nedvang; een verrekening van zeven procent op de huidige betaling vanwege een aandeel niet-verpakkingen in de gerecyclede kunststofstroom.
– De Archiefwet tenslotte. Burgemeester en wethouders zorgen voor archiefbescheiden die de gemeente ontvangt en creëert vanwege taken en verantwoordelijkheden overeenkomstig een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. De huidige verordening voldeed niet langer. Ook de wet veranderde wat betreft archief wettelijk gebied en op het gebied van interbestuurlijk toezicht. Derhalve is de verordening van 2009 ingetrokken en die van 2016- in een moderner jasje- vastgesteld.