Hamerstukken week 47 “16

– Het college van Noordenveld geeft uitvoering aan het besluit van de Raad, en verhoogt voor 2017 de opbrengsten en de tarieven van rioolheffing, forensenbelasting, weekmarktgelden Peize, reinigingsheffingen, lijkbezorgingsrechten en toeristenbelasting niet. Het college wilde genoemde tarieven met een procent verhogen.
– De gemeente Noordenveld gaf een omgevingsvergunning af aan meneer uit Haulerwijk voor vervangende nieuwbouw van een recreatiewoning in de Oosterduinen in Norg. De buurman ging echter in beroep. De Rechtbank gaf het college echter gelijk. Buurman kan verder procederen, en zal zich in dat geval moeten wenden tot de Raad van State.
– Meneer en mevrouw woonachtig aan de Postemaweg in Roden vroegen de gemeente handhavend op te treden bij de buren. Volgens hen gebeuren er illegale zaken aan de andere kant van de schutting. De gemeente onderzocht en gaf meneer en mevrouw op één punt gelijk: illegale bouwwerken. De rest werd afgewezen. Tegen die beslissing gingen ‘klagers’ in bezwaar bij de Rechtbank en onlangs zelfs bij de Raad van State. Ook de RvS is echter van mening dat de gemeente goed heeft gehandeld. De RvS zag bijvoorbeeld ook geen strijdigheid in het aantal gebruikte vierkante meters bebouwing van aan- en bijgebouwen en vond de kwestie groenstrook een meer privaatrechtelijke aangelegenheid. Ook was er volgens de Raad van State in navolging van het college van Noordenveld geen sprake van illegale, bedrijfsmatige houtbewerkingsactiviteiten op het perceel.
– Het college van Noordenveld kreeg van Gedeputeerde Staten van Groningen het herindelingsconcept wat betreft de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Noordenveld kreeg daarbij de gelegenheid een zienswijze in te dienen, maar maakt van die mogelijkheid geen gebruik.
– Noordenveld stemt niet in met het Programma van Eisen van het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. Indien de Raad akkoord gaat, wil de gemeente bekijken of dit doelgroepenvervoer in kleiner verband georganiseerd kan worden en parallel wil het college een traject inzetten om deze vorm van vervoer op een andere manier te organiseren en aan te besteden. Noordenveld vindt dit voorliggende programma te risicovol. Het is maar de vraag of mensen die nu gebruik maken van doelgroepenvervoer zich  straks nog kunnen verplaatsen of dat dit een stuk moeilijker wordt. Bovendien ziet de gemeente te weinig ruimte voor de inzet van lokale ondernemers en vindt het ook het financiële gedeelte nu te risicovol.