Hamerstukken week 48 “15

– Meneer uit Norg vroeg een vergunning voor het verbreden van zijn uitrit van 3,5 meter naar 6,5 meter bij zijn woning aan de Zandvoort. Overeenkomstig het uitrittenbeleid is een vergunning verleend voor een uitrit van vier meter, en hier maakte meneer bezwaar tegen. Dat bezwaar is door de commissie voor bezwaarschriften ongegrond verklaard. De commissie acht de toepassing van het beleid niet onredelijk en komt tot de conclusie dat burgemeester en wethouders terecht en op de juiste gronden hebben besloten een vergunning voor vier meter te verlenen. Meneer kwam vervolgens met adressen in de directe omgeving waar bredere uitritten zijn aangelegd. Veel van die uitritten konden door de gemeente worden verklaard, die aan de Eikenlaan niet. Daarom is de vakgroep Handhaving inmiddels in kennis gesteld.

– Noordenveld adviseert positief over het voorgenomen besluit over de bestuurlijke fusie tussen Penta Primair en Westerwijs. Hiermee ontstaat één schoolbestuur voor zowel openbaar als bijzonder primair onderwijs in het Westerkwartier. Penta Primair heeft in Noordenveld twee scholen: De Parel en De Hoeksteen. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2016.

– De gemeente Noordenveld heeft de Rodermarkt 2015 geëvalueerd. Het evenement vond dit jaar voor de 51e keer plaats. In z’n algemeenheid waren de partijen het erover eens dat de Rodermarkt dit jaar goed en vergeleken met voorgaande jaren rustig is verlopen. Bovendien werd het vergunningsproces Rodermarkt vastgesteld als werkwijze, zoals dit jaar conform de pilot is uitgevoerd.

– Noordenveld verlengt het contract met Meyra Retail en Services met een jaar tot 1 januari 2017 voor levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen. Volgens de gemeente gebeurt dat het afgelopen jaar naar tevredenheid. De samenwerkring verloopt goed en er vindt regelmatig overleg plaats.

– De gemeente heeft kennisgenomen van de nieuwe statuten van de stichting Mensinge Complex en de Brasserie. De stichting is bevoegd tot het wijzigen van haar eigen statuten. Verandering is artikel 4.4. Hierin is opgenomen dat in geval van een vacature, de voorzitter van de stichting wordt benoemd door het college op voordracht van het bestuur van de stichting. Voor deze wijziging benoemde het college het bestuur van de stichting. Daarnaast heeft de stichting de stichting De Brasserie opgericht. Vorig jaar waren er in de raad vragen over deze stichting. Dit heeft geleid tot overleg van de betrokken portefeuillehouder met het bedrijfschap Horeca en de stichting. Dit heeft geleid tot een statutenwijziging.