Hamerstukken week 48 “16

  • Onlangs is de ‘Bestuursovereenkomst Coördinerende Gemeente Jeugdhulp in Drenthe 2016-2018’ vastgesteld door de colleges van de twaalf Drentse gemeenten. De afrekening vindt plaats op basis van de werkelijk zorgbesteding per gemeente (profijtbeginsel), tenzij naderhand anders wordt besloten. Nu is echter de conclusie getrokken dat het profijtbeginsel niet haalbaar is en wordt tocht gewerkt met het solidariteitsbeginsel. De afrekening van de zorgkosten op basis van solidariteit vindt nu plaats naar rato van de definitieve rijksbijdrage jeugd van de twaalf Drentse gemeenten.

– Het college van Noordenveld vraagt de raad toestemming om de gemeenschappelijke regeling Novatec te wijzigen. Reden: bij een eerste technische wijziging is een fout opgetreden. Bij die wijziging (artikel 20, overig personeel) dienden de eerste drie leden van artikel 20 te komen vervallen, alleen is het gehele artikel bestaande uit vier leden onbedoeld komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat personeelsleden van Novatec, die niet onder de Wet sociale werkvoorziening vallen, zonder rechtspositie regelingen zitten. Deze fout dient nu te worden hersteld.

  • Noordenveld stemt in met de gewijzigde concept verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordenveld 2017. De huidige verordeningen zullen per 1 januari 2017 worden ingetrokken. De raad besloot onlangs over de concept geïntegreerde verordening Wmo en jeugdwet 2017. In dit concept is een wijziging gedaan en om die door te kunnen voeren moet opnieuw een besluit genomen worden over de hoogte van het pgb tarief. Het college adviseert om dit tarief – twintig euro per uur- voor sociaal netwerk niet te wijzigen. Het college ziet het pgb tarief voor professionals wel graag gekoppeld aan het zorg in natura tarief, omdat resultaatgericht gewerkt wordt met aanbieders die zorg in natura leveren. De tarieven hiervoor zijn met aanbieders tot stand gekomen.
  • Noordenveld wil het bedrag van 200.000 euro uit de aandelentransactie van Enexis in te zetten voor de zonnelening. Op die manier kunnen bijna alle inwoners die momenteel in de wacht staan voor het toekennen van een zonnelening alsnog in aanmerking komen voor zo’n lening.